Live Stream

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Reyhan MUSLU HATİPOĞLU

Daire Başkan V.
Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek.

b) Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak ve yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin bütçesini hazırlatmak, etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

e) Daire Başkanlığının birim faaliyet raporunu hazırlatmak,

f) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yaptırmak,

g) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yaptırmak,

ğ) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclis ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

h) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek, ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

Tel                  : 0 252 214 07 00
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          :

30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, teklif yazı eki 2024 yılında uygulanacak gelir tarife cetvelinin değişiklik talebinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

c) Ula Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu teklif yazı ekinde sunulan 06.03.2024 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 3 adet ambulansın (Tıbbi donanımlı) 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T¬1) Cetveline T-15 sıra numarası ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

e) Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında kurulacak olan Daire Başkanlıkları için 2024 Mali Yılı Gider Bütçelerinin oluşturularak yazı eki ek ödenek listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi. 


Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.

Ek-4 için tıklayınız.

Ek-5 için tıklayınız.

Ek-6 için tıklayınız.

f) Datça Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Güncellenen Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu teklif yazı ekinde sunulan 07.05.2024 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-26219312-­105.04­-311536                                                                                                                 20.05.2024

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan  toplantısında alınan, 15.05.2024 tarihinde kesinleşen 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Ahmet ARAS

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: Meclis Karar Özetleri (7 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14:00 Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 9 Mayıs 2024 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9 Mayıs 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

9 Mayıs 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

18. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) TEKLİF-481050280 Plan İşlem Numaralı, Fethiye İlçesi, Uzunyurt (Faralya) Mahallesinde 185 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

b) TEKLİF-481050312 PİN numaralı, 155 hektarlık Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

c) 244 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 24 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.

ç) 48 ha’lık alanda  “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 350 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca  görüşülmesi.

d) Menteşe Belediyesi’nce resen hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 Parsel Gelişme Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2023/2170 Esas, 2024/2 Kararı, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-26219312-­105.04­-304199                                                                                                                 19.04.2024

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 9 Nisan 2024 Salı günü saat 12.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince yapılan toplantısında alınan, 15.04.2024 tarihinde kesinleşen 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Ahmet ARAS

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 12:00 Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 9 Nisan 2024 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9 Nisan 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

9 Nisan 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 232 ada, 5 (eski 4) parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 4.639,11 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-B-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.


c) Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


d) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


e) Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


f)  Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


g) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.


h) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ı)  Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


i)  Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


j)  Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


k) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

b) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

ç) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 9 ve 11 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Ek-2 için tıklayınız.

d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.03.2024 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-56567348-­105.04­-298333                                                                                                                 25.03.2024

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2024 yılı Mart Ayı Toplantısında alınan, 20.03.2024 tarihinde kesinleşen 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 59 no'dan 85 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Mart Ayı Meclis Toplantısı 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 14 Mart 2024 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

14 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-56567348-­105.04­-289171                                                                                                                 22.02.2024

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Şubat 2024 Salı günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2024 yılı Şubat Ayı Toplantısında alınan, 19.02.2024 tarihinde kesinleşen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 38 no'dan 58 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;  29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan,  aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi. b) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


c) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.ç) Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.d) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25  parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


e) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 25. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 35 adet Pick­up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 30 adet Pick­up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 1 adet Panel satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.


b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


ç) Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2024 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


d) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


e) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


f) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.02.2024 tarih ve 31 ve 32 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Şubat Ayı Meclis Toplantısı 13 Şubat 2024 Salı günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 13 Şubat 2024 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13 Şubat 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

13 Şubat 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


b) Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yapılacak olan (Meskûn Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ile Karayolları Genel Müdürlüğü bakım, yetki ve sorumluluğunda yer alan yol ağı hariç) aks tasarımlarında; kent genelinde kategorize edilmiş yollarda dil bütünlüğü sağlamak, yapılan imar planı çalışmalarında aks kesitleri önerilerinde yol gösterici olmak ve trafik etütlerinde kullanılmak üzere altlık oluşturmak amacı ile katılımcı proje üretim süreci, kentsel mobilya, peyzaj alanları ve yüzey malzemelerine ilişkin tasarım kriterlerinin belirlendiği yazı ekinde yer alan “Muğla Kentsel Tasarım Rehberinin” görüşülmesi.


c) Milas Belediye Başkanlığının 06.11.2023 tarihli ve 277 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Kıyıkışlacık, Boğaziçi ve Kemikler Mahallelerine ait Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.ç) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 04.07.2023 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile uygun görülerek Başkanlığımıza iletilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 10.08.2023 tarihli ve 184 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek 2. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na esas iletilen 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.d) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.e) 15.11.2023 tarih ve 2023/151 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararı ile Başkanlığımıza iletilen itiraz dilekçeleri ile Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (Askı İtirazlarına Yönelik) Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması  hususunun görüşülmesi.


f)  Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 335 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel ile 336 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.g) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.h) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. ı)  Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.i)  Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.j)  İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çobanlar Mahallesinde yer alan, tapunun 137 ada, 88 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.k) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 52 parselde LPG ve Elektrikli Araç Şarj ünitesi kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2024 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


b) Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında 14.12.2023 tarih ve 324 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişikliklerle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması nedeniyle 46.48.01.45 kurumsal kodun ve bu kurumsal kodun altında 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel kodunun açılması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi.


c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 adet diğer taşıtlar (engelli  nakil aracı) ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 8 adet 28 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 6 adet dar alan itfaiye müdahale arazözü ve 1 adet tam donanımlı itfaiye afet ve kaza kurtarma aracının satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.


d) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


e) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


f) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Yer Seçim Belgesi Ücretinin yazı ekinde yer alan şekliyle güncellenmesi  hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-278425                                                                                                                  22.01.2024

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2024 yılı Ocak Ayı Toplantısında alınan, 17.01.2024 tarihinde kesinleşen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 1 no'dan 37 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (9 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Ocak Ayı Meclis Toplantısı 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 11 Ocak  2024 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

11 Ocak  2024 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz Ula İlçesi, Sarayyanı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 4 parsel “Ticaret Alanı”, Genel Otopark Alanı” ve “Yol” düzenlenmesine yönelik N20-C-25-C-3-B paftasında hazırlanan Ula Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan UİP-481033824 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin görüşülmesi.


35. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 02.11.2023 tarih ve 102 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


b) Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2023 tarih ve 52 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


c) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.11.2023 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


ç) Datça Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.12.2023 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


e) Datça Belediye Başkanlığı’nın 05.12.2023 tarih ve 105 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


f) Milas Belediye Başkanlığı’nın 05.12.2023 tarih ve 303 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


g) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.12.2023 tarih ve 162 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


h) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında uygulanması planlanan gelir tarifesine ait yazı eki tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesi gereğince görüşülmesi.


ı) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-270942                                                                                                                  25.12.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Aralık Ayı Toplantısında alınan, 20.12.2023 tarihinde kesinleşen 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 312 no'dan 337 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (7 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Raporu Görüntülemek İçin Tıklayınız...

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Aralık Ayı Meclis Toplantısı 14 Aralık  2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 14 Aralık 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14 Aralık 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

14 Aralık 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı  Performans Programının görüşülmesi.


b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

ç) Menteşe Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


d) Marmaris Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


e) Dalaman Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


f) Milas Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


g) Fethiye Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


h) Ula Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ı) Yatağan Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


i) Kavaklıdere Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


j) Seydikemer Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


k) Köyceğiz Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


l) Ortaca Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


m) Bodrum Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


n) Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 139 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

o) Ula Belediye Başkanlığı’nın 16.10.2023 tarih ve 63 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.ö) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 10.10.2023 tarih ve 131 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.p) Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 95 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.r) Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın 09.10.2023 tarih ve 51 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.s) Marmaris Belediye Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarih ve 115 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.ş) Datça Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.t) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında uygulanması planlanan gelir tarifesine ait yazı eki tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince görüşülmesi.u) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarihli ve 124, 125 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.ü) Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2023 tarih ve 123 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-264931                                                                                                              05.12.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminde alınan, 29.11.2023 tarihinde kesinleşen 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Cumhur ÇOBAN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkan V.


Ek:285 no'dan 311 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

1.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi. 


b) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18-D-25-B-2-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


ç) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


d) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

e) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

40. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Marmaris Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.10.2023 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

b) Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-260184                                                                                                                  20.11.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 9 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşiminde alınan, 15.11.2023 tarihinde kesinleşen 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 266 no'dan 284 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (8 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Kasım Ayı olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 09 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 09 Kasım 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09 Kasım 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı I. Birleşimi Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

09 Kasım 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı I. Birleşimi Duyuru Metni için Tıklayınız.

3. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-251865                                                                                                                 25.10.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 Ekim 2023 Salı günü saat 13.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı I. Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan, 24.10.2023 tarihinde kesinleşen 262, 263, 264, 265 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 262 no'dan 265 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (1 Sayfa)


Kararlar için tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


d) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


e)  Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Sağlık Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


f)  Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Aile Sağlığı Merkezi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde yer alan 1829 (139 ada, 6 parsel) ve 1830 parseller ve çevresini kapsayan onaylı imar planının plan hükümlerinin 3. ve 6. maddelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.09.2023 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 5 adet kamyonet ve 5 adet motosikletin 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T¬1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.10.2023 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


d) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.10.2023 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki listelerde gerekçeleri belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması ve ek ödenek verilmesi hususlarının görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-250993                                                                                                                  23.10.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Ekim Ayı Toplantısında alınan, 18.10.2023 tarihinde kesinleşen 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 234 no'dan 261 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

2023 yılı I. Olağanüstü Meclis Toplantısı yazı ekinde sunulan gündemde yer alan konuları görüşmek üzere 24.10.2023 Salı günü saat 13.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 24.10.2023 tarihli I. Olağanüstü meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


24 Ekim 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi I. Olağanüstü Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

24 Ekim 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi I. Olağanüstü Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

Gündem için Tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Ekim Ayı Meclis Toplantısı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 12 Ekim 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12 Ekim 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

12 Ekim 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci ve 27’inci maddeleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 163 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinin ilga edilerek yerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi’nin görüşülmesi. 


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarihli ve 87, 83 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.


b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarih ve 85, 86 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

c) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış oldukları yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 218, 219 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

ç) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

d) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla taşıt satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek talep edilen araçların 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi. 

e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-242700                                                                                                                   26.09.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Eylül Ayı Toplantısında alınan, 20.09.2023 tarihinde kesinleşen 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 216 no'dan 233 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Eylül Ayı Meclis Toplantısı 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 14 Eylül 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14 Eylül 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

14 Eylül 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

Teşkilat Yapısı, Görev, Usul ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik için Tıklayınız...

1.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu çalışma usul ve esasları kapsamında revize yapılması ihtiyacı oluştuğundan yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"’ın görüşülmesi.


b) Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.c)  İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezinde yaklaşık 150 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.ç)  Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza sunulan, 14,21 hektarlık Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.d) 04.05.2023 tarihli 2023-71 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza sunulan, 2.727 hektarlık Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. 29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanan gelir tarifesinde güncellenmesi talep edilen ücret kalemlerine ait yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 180 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.07.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.08.2023 tarih ve 2023/100 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.08.2023 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


e) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


f) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-233056                                                                                                                   22.08.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Ağustos Ayı Toplantısında alınan, 16.08.2023 tarihinde kesinleşen 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 182 no'dan 215 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 10 Ağustos 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Ağustos 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

10 Ağustos  2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacak olan Meclis Toplantısının bitimine müteakip, MUSKİ Ağustos Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek olup; 10 Ağustos 2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


10 Ağustos 2023 MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Üyelerine Davet Metni için tıklayınız...


10 Ağustos 2023 MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyuru Metni için tıklayınız...


Olağanüstü Genel Kurul Gündemi için tıklayınız...


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 30 ve 31 parseller ile Camikebir Mahallesi, 70 ada 25 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yapılacak huzurevi için Yençok: 13.50 m olarak belirlenmiş olan yapı yüksekliğinin 1 m artırılmasına ilişkin talebinin uygun görülmesi halinde TEKLİF-481017953 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2023 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


c) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 2023-105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.  

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-224377                                                                                                                   21.07.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Temmuz Ayı Toplantısında alınan, 17.07.2023 tarihinde kesinleşen 164, 165 nolu ve 19.07.2023 tarihinde kesinleşen 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 163 no'dan 181 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 13 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 13 Temmuz 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13 Temmuz 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

13 Temmuz  2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/1321, E:2022/1322, E:2022/1323, E:2022/1324, E:2022/1325 sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Emecik, Hızırşah, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-1-B, N18-C-24-A-1-C, N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 numaralı kadastro adası ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


d) Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


e) Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


f)  İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 22.12.2022 tarihli ve E:2022/2033 K:2022/2102 sayılı Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Marmaris Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 48 numaralı kararı ile uygun bulunan Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


g) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge’de değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuş olup; yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”’nin görüşülmesi. 


h) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


ı)  Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


i)  İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


31. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.05.2023 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.


c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-217101                                                                                                                          19.06.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Haziran Ayı Toplantısında alınan ve 14.06.2023 tarihinde kesinleşen 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 122 no'dan 162 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (10 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Haziran Ayı Meclis Toplantısı 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 08 Haziran 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08 Haziran 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

08 Haziran 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

Gündem için Tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-209793                                                                                                                          22.05.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 11.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Mayıs Ayı Toplantısında alınan ve 17.05.2023 tarihinde kesinleşen 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 101 no'dan 121 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesindeki PİN-481006844 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğine ait toplam 1 adet itiraz başvurusunun 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi) ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


d) Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


e) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.


f) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


g) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B­2­ B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.


ı)  İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “Eğitim Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010518 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


i)  İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “İlkokul ve Ortaokul Alanı (Eğitim Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010544 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


j)  İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48941661 Plan İşlem Numaralı 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


k) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48424353 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


15. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 11:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 11 Mayıs 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11 Mayıs 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

11 Mayıs  2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007990 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007994 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007992 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 42. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 115 ada, 6 parsel üzerinde talep edilen UİP- 481005575 plan işlem numaralı Menteşe Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 16 sayılı kararıyla komisyon raporunun düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy çokluğuyla karar verilen "Cami Alanına" ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 43. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.03.2023 tarih ve 2023-31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 15 ile 17 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
ç) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2023 tarih ve 15, 16 ve 18 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.Ek 3 için tıklayınız.


d) Köyceğiz Belediye Meclisinin 1 adet klimalı panelvan kamyonetin Köyceğiz Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveline T-7 sıra numarasıyla eklenmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. e) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.04.2023 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-203463                                                                                                                          24.04.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Nisan Ayı Toplantısında alınan ve 19.04.2023 tarihinde kesinleşen 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 66 no'dan 100 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (8 Sayfa)

       Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Nisan Ayı Meclis Toplantısı 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 13 Nisan 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13 Nisan 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

13 Nisan 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ula İlçesi, Sarayyanı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların “Ticaret Alanı”, “Otopark Alanı” ve “Yol” olarak düzenlenmesine yönelik N20­C­25­C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait toplam 1 adet itiraz başvurusunun 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, 111 ada, 1, 12 ve 14 parsellerde Yatağan Belediye Meclisinin 02.12.2022 tarihli ve 2022/156 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan UİP-48517352 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarih ve 2022-89 sayılı meclis kararı ile reddedilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


14.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.02.2023 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.
b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.01.2023 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 
ç) 06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden ilimize nakil olarak gelen depremzede ailelerin, eğitimleri devam eden çocuklarından 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerinin eğitim süresince MUTTAŞ Taşıma Şirketince çıkartılacak kişisel kent kartın ve ücretinin MUTTAŞ’a Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi konusunun görüşülmesi.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-­193846                                                                                                                           21.03.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Mart Ayı Toplantısında alınan ve 15.03.2023 tarihinde kesinleşen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 50 no'dan 65 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (4 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Mart Ayı Meclis Toplantısı 09 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 09 Mart 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


09 Mart 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

09 Mart 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahallede bulunan mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait, 376 ada 2 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan, Yatağan Belediye Meclisinin 02.09.2022 tarih ve 2022/126 sayılı kararı ile uygun bulunan, UİP-48373670 Plan İşlem Numaralı “Belediye Hizmet Alanı (Katlı Otopark Alanı)” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Milas Belediye Başkanlığınca taslağı hazırlanarak sunulan İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi’nde, mevcut onaylı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği plan hükümlerinin A.10 nolu maddesinin çıkarılması ile A.11 ve A.12 şeklinde iki adet plan hükmünün ilavesi amaçlı TEKLİF-481002083 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

c) İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 17 parsel üzerinde talep edilen “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48294733 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


2. Ulaşım Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan karayolu yolcu terminali işletmelerinin, görev ve yetkileri ile çalışma alanlarını, usul ve esaslarını belirlemek, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak ayrıca taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla hazırlanan ve yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2023 tarih ve 12 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.01.2023 tarih ve 2023-16 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

ç) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.01.2023 tarih ve 7 ve 8 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek 1 için tıklayınız.

Ek 2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-­186055                                                                                                                            22.02.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Şubat 2023 Salı günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Şubat Ayı Toplantısında alınan ve 20.02.2023 tarihinde kesinleşen 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 30 no'dan 49 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Şubat Ayı Meclis Toplantısı 14 Şubat 2023 Salı günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 14 Şubat 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


14 Şubat 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

14 Şubat 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

Gündem için Tıklayınız.

30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2023 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.12.2022 tarih ve 2022-207, 2022-208 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.01.2023 tarih ve 3 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


31. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı (Yaşlı Bakımevi)” olarak düzenlenmesi ve yapılaşma koşullarının “E: 1.40, Yençok: 13.50 m, 4 Kat” olarak değiştirilmesine yönelik N20-C-8-A-2-B ve N20-C-8-B-1-A paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/194, E:2022/196, E:2022/198, sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Cumalı, Karaköy ve Kızlan Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/151, K:2022/1953, E:2022/156, E:2022/155, E:2022/154, E:2022/152 sayılı kararları doğrultusunda Yatağan İlçesi Bencik, Bozarmut, Bozüyük, Turgut ve Yeşilbağcılar Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve E-65842636-305.02-5173756 sayılı yazısı ile kurum görüşümüz talep edilen İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğine ilişkin görüş oluşturulması hususunun görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-­177878                                                                                                                             20.01.2023

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Ocak Ayı Toplantısında alınan ve 18.01.2023 tarihinde kesinleşen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye BaşkanıMuğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Ocak Ayı Meclis Toplantısı 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 12 Ocak 2023 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


12 Ocak 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

12 Ocak 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.

Gündem için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Seydikemer Belediye Başkanlığının 01.11.2022 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Seydikemer İlçesi Arsaköy, Kayacık, Yayla Patlangıç ve Yayla Karaçulha Mahallelerinin yazı eki krokide gösterilen şekliyle toplam 4 Mahallenin Kırsal Mahalle statüsüne, Arifler, Atlıdere, Alaçat, Bağlıağaç, Bayırköy, Boğalar, Boğaziçi, Çaltıözü, Çamurköy, Çatak, Çayan, Sahilceylan, Çobanisa, Çobanlar, Çökek, Çukurincir, Demirler, Dereköy, Dont, Doğanlar, Dodurga, Döğer, Hacıosmanlar, Girmeler, Güneşli, Gölbent, İzzettinköy, Kadıköy, Kabaağaç, Kayabaşı, Kayadibi, Kıncılar, Kınık, Korubükü, Minare, Paşalı, Sarıyer, Söğütlüdere, Temel, Ören, Ortaköy, Yakaköy, Yakabağ, Ceylan, Yayla Eldirek, Yayla Gökben ve Zorlar Mahalleleri olmak üzere toplam 47 Mahallenin de Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


b) İlimiz, Ula İlçesi, Sarayyanı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 4 parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 10.687,86 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazların 6.508,78 m2’lik kısmında “Ticaret Alanı”, geri kalan kısmında genel otopark alanı ve yol düzenlenmesine yönelik N20-C-25-C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.11. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 3817,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, toplam 3816,86 m2’'lik planlama alanında Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı hazırlanan ve Yatağan Belediye Meclisinin 03.06.2022 tarih ve 2022/106 sayılı kararıyla uygun değerlendirilen UİP-48781550 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2022 tarih ve 158 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


b) Milas Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2022 tarih ve 302 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


c) Dalaman Belediye Başkanlığı’nın 01.12.2022 tarih ve 106 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


ç) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.12.2022 tarih ve 112 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


d) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.12.2022 tarih ve 167 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


e) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.12.2022 tarih ve 124 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


f) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. 


g) Datça Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2022 tarih ve 95 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


h) Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2022 tarih ve 78 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-­168203                                                                                                                             19.12.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Aralık Ayı Toplantısında alınan ve 14.12.2022 tarihinde kesinleşen 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Marmaris Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 18.10.2022 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Milas Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.10.2022 tarih ve 267 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programının görüşülmesi.


ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.


d) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi.


e) Bodrum Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


f) Dalaman Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


g) Fethiye Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


h) Kavaklıdere Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ı) Menteşe Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


i) Seydikemer Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


j) Ula Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


k) Yatağan Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


l) Marmaris Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


m) Milas Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


n) Ortaca Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

o) Datça Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

ö) Köyceğiz Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

p) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 11.10.2022 tarih ve 102 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


r) Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 14.10.2022 tarih ve 143 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


s) Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın 10.10.2022 tarih ve 56 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


ş) Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın 21.10.2022 tarih ve 83 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


t) Ula Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.11.2022 tarih ve 65 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


u) Marmaris Belediye Başkanlığı’nın 18.10.2022 tarih ve 119 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


ü) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 19.10.2022 tarih ve 101 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


v) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca  2023 mali yılında AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesine istinaden hazırlanarak yazı ekinde sunulan Gelir Tarifesi'nin görüşülmesi. T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-164564                                                                                                                              06.12.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminde alınan ve 30.11.2022 tarihinde kesinleşen 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Aralık Ayı Meclis Toplantısı 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 08 Aralık 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


08 Aralık 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.


08 Aralık 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.


Gündem için Tıklayınız.


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi tapunun 40 ada, 141 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti Ula Belediye Başkanlığı olan taşınmazda Sosyal Tesis Alanı amaçlı hazırlanan ve Ula Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararıyla uygun değerlendirilen UİP-48778288 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Menteşe İlçesi, Düğerek II. Kısım Uygulama İmar Planının kapsadığı alana yönelik, Muğla Nazım İmar Planı, N20-C-04-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

c) İlimiz, Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 135 ada, 190 parsele (eski 117 ve 118 parseller) ilişkin “Cephe Düzenlemesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-159524                                                                                                                              16.11.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Kasım Ayı I. Birleşim Toplantısında alınan ve 16.11.2022 tarihinde kesinleşen 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Kasım Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşimi 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 15:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 10 Kasım 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Kasım 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı I. Birleşim Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

10 Kasım 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı I. Birleşim Halka Duyuru Metni İçin Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, O21C-01C ve O21C-06B paftalarında yer alan maddi hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, O21C-01C-4D, O21C-06B-1A, O21C-06B-1B ve O21C-06B-2A paftalarında maddi hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


19. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, ormanlık sahada yer alan, Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisli alan üzerinde hazırlanan UİP­48820162 Plan İşlem Numaralı "Açık Spor Tesisi Alanı (Motor Sporları Yarış Pisti ve Tesis Alanları)" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 119 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ve ihtiyaç duyulan revize çalışmaları tamamlanarak yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmelik” in görüşülmesi.20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2022 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2022 tarih ve 73 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


ç) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.


d) Ortaca Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Revizesi kısmı 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


e) Seydikemer Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış oldukları yazı ekinde sunulan 04.10.2022 tarih ve 65, 66 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. ve 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-152232                                                                                                                             21.10.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Ekim Ayı Toplantısında alınan ve 19.10.2022 tarihinde kesinleşen 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Cumhur ÇOBAN 

                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı V. 


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Ekim Ayı Meclis Toplantısı 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 13 Ekim 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13 Ekim 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

13 Ekim 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köşkderesi Mevkii, 479 parsel numarasında kayıtlı 13.861,72 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) İlimiz, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çukuryer Mevkii,  tapuda 129 ada 9 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 4.966,62 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

c)  Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2021 tarih ve 141 sayılı kararı ile onaylı İlimiz, Milas İlçesi,  Köşk Mahallesi 783, 784 ve 797 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 1 adet itirazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün söz konusu imar planı taleplerinin öncelikli olarak hangisinin ele alınacağı konusunda idarenin yetkili olduğu görüşü ve Danıştay Birinci Daire 2020/1323 Esas No ve 2021/111 numaralı Kararı doğrultusunda 5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç)  Bodrum Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarihli ve 2022­-113 sayılı kararı uyarınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklifi dosyalarında planlama alanına ait ağaç rölevesi ve plan kote bulunmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinde düzenleme yapılması talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü ve 27’nci maddesi uyarınca görüşülmesi.

d) Milas Belediye Başkanlığının 05.07.2022 tarihli ve 205 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Ağaçlıhüyük, Akçakaya, Akçalı, Akkovanlık, Alaçam, Alatepe, Aslanyaka, Bahçeburun, Bayır, Çakıralan, Çallı, Çamköy, Çamlıbelen, Çamlıca, Çamovalı, Çandır, Çınarlı, Çiftlik, Çomakdağ­Kızılağaç, Çukur, Damlıboğaz, Demirciler, Dere, Eğridere, İkizköy, Epçe, Fesleğen, Gökçeler, Göldere, Gölyaka, Günlük, Gürceğiz, Hasanlar, Hisarcık, Hüsamlar, İçme, Kalem, Kalınağıl, Kandak, Kapıkırı, Karaağaç, Karacahisar, Karahayıt, Karakuyu, Karapınar, Kargıcak, Kayabaşı, Kayabükü, Kayadere, Ketendere, Kılavuz, Kızılcakuyu, Kızılcayıkık, Konak, Korucuk, Kultak, Kurudere, Kuzyaka, Narhisar, Olukbaşı, Ovakışlacık, Pınararası, Sarıkaya, Sek, Söğütçük, Şenköy, Tuzabat, Yaka, Yoğunoluk ve Yusufça Mahallelerinin yazı eki krokide gösterilen şekliyle toplam 70 Mahallenin Kırsal Mahalle statüsüne, Akyol, Avşar, Bağdamları, Baharlı, Bahçe, Bozalan, Çamlıyurt, Danişment, Derince, Dibekdere, Dörttepe, Ekinanbarı, Ekindere, İkiztaş, Etrenli, Gökbel, Gürçamlar, Hacıahmetler, Kafaca, Karşıyaka, Kazıklıbucak, Kazıklı, Kızılağaç, Köşk, Küçükdibekdere, Meşelik, Ortaköy­Türbe, Pınarcık, Pinar, Sakarkaya, Savran, Ulaş ve Yaşyer Mahalleleri olmak üzere toplam 33 Mahallenin de Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 

Ek-2 için tıklayınız.

e) İlimiz, Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, 111 ada, 1, 12 ve 14 parseller üzerinde talep edilen “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


f) UİP-48769706 Plan İşlem Numaralı Bodrum İlçesi Ortakent – Yahşi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.g) UİP-48479787 Plan İşlem Numaralı Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi 211 ada 43 parsele ilişkin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. h) İlimiz Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, Tabantarla Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 160 ada 43 nolu kadastro parselin 27.026,10 m2’ lik kısmında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” ile “Yol” amaçlı hazırlanılarak teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


15. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 


a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Havdan Mevkii 1829 ve 1830 numaralı parseller ile Bakanlık Oluru ile izinli ormanlık alanda hazırlanan Teklif­48218107 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Havdan Mevkii 1829 ve 1830 numaralı parseller ile Bakanlık Oluru ile izinli ormanlık alanda hazırlanan Teklif­48643751 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

16. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2022 tarih ve 129 ve 130 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

c) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2022 tarih ve 128 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


ç) Dalaman Belediyesi’nin 01.09.2022 tarihli 94 sayılı meclis kararı ile 1 adet 01.09.2022 tarihli komisyon raporunun 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.09.2022 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-­142752                                                                                                                            19.09.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Eylül Ayı Toplantısında alınan ve 14.09.2022 tarihinde kesinleşen 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Eylül Ayı Meclis Toplantısı 08 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 08 Eylül 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08 Eylül 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

08 Eylül 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-135133                                                                                                                             19.08.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Ağustos Ayı Toplantısında alınan ve 17.08.2022 tarihinde kesinleşen 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Cumhur ÇOBAN 

                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı V. 


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 3817,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, toplam 3816,86 m2’'lik planlama alanında Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı hazırlanan ve Yatağan Belediye Meclisinin 03.06.2022 tarih ve 2022/106 sayılı kararıyla uygun değerlendirilen UİP-48781550 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.07.2022 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.b) Datça Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.08.2022 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.ç) Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.08.2022 tarih ve 59 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.d) Ula Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.08.2022 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.e) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.08.2022 tarih ve 2022-144 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 11 Ağustos 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11 Ağustos 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

11 Ağustos 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Marmaris Belediye Başkanlığının 06.05.2022 tarihli ve 71 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Marmaris İlçesi Bayır, Karaca, Osmaniye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü Mahallelerinin yazı eki krokide gösterilen şekliyle toplam altı (6) Mahallenin Kırsal Yerleşik Alan statüsüne, Taşlıca Mahallesi olmak üzere toplam bir (1) Mahallenin de Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


b) Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 (eski 7) ada, 2 (eski 146) parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki yol ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-A-3-A paftasında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.10.2016 tarihli ve 4623 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 17 parsel üzerinde talep edilen “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48294733 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 22.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2022 tarih ve 2022-112 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Marmaris Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2022 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


c) Marmaris Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Güncellemesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


ç) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.07.2022 tarih ve 110 nolu Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.
e) Marmaris Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2022 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.  f) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 08.07.2022 tarih ve 2022/118 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


g) Datça Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.07.2022 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.h) Milas Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.07.2022 tarih ve 191 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


ı) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.07.2022 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.i) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.07.2022 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.j) Datça Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.07.2022 tarih ve 57-59 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


k) Seydikemer Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 13.07.2022 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-126836                                                                                                                             22.07.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Temmuz Ayı Toplantısında alınan ve 20.07.2022 tarihinde kesinleşen 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi, 161 ada 69 parsele ilişkin TEKLİF-48044508 Plan İşlem Numaralı, Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2020/986 Sayılı Kararı gereği 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi, 161 ada 69 parsele ilişkin TEKLİF-48561816 Plan İşlem Numaralı, Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2020/986 Sayılı Kararı gereği 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/744 E. sayılı dosyası, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2019/1199 E., 2019/764 E. ve 2019/765 E. sayılı dosyaları, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/1111 E. sayılı dosyası ile açılan davaların Mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 213 ada, 19,20,23 parseller ve 221 ada 27,29 nolu parsellere ilişkin 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


2. Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

a) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün bünyesinde yürütülen sosyal yardımların yapılması ile ilgili yönetmelik, uygulamalarda ihtiyacı karşılamadığından dolayı ivedi olarak yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğinden dolayı hazırlanan, Sosyal Yardım Yönetmeliğinin, bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeren yazı ekinde yer alan “Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” in görüşülmesi.


20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.05.2022 tarih ve 2022-91 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 11.05.2022 tarih ve 85, 87 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. ve 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 09.05.2022 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


d) Ula Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2022 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


e) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.06.2022 tarih ve 2022/115 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


f) Datça Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2022 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-118513                                                                                                                              17.06.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Haziran Ayı Toplantısında alınan ve 15.06.2022 tarihinde kesinleşen 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Haziran Ayı Meclis Toplantısı 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 9 Haziran 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9 Haziran 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

9 Haziran 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 02.07.2021 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerinin, Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi talebi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.08.2021 tarihli ve 181 sayılı Meclis Kararı ile red edilmiş olup; yeniden alınan Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 04.03.2022 tarihli ve 17  sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 366 ada, 17 parsel numaralı taşınmazda “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan Bodrum Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarihli ve 2022/27 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP: 48071670 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48941661 Plan İşlem Numaralı 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

ç) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48424353 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

d) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile kuzeydeki kamusal alanın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C paftasında hazırlanan; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarihli ve 293 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bölge Kuruluna iletilen ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2022 tarihli ve 12069 sayılı kararı  ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile kuzeydeki kamusal alanın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C-2-A paftasında hazırlanan; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarihli ve 294 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bölge Kuruluna iletilen ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2022 tarihli ve 12069 sayılı kararı  ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a)Ortaca Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret  Tarifesi değişikliği ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2022 tarih ve 16 sayılı ile 01.04.2022 tarih 33 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

b)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

c)Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.05.2022 tarihli ve 62591504­869/106675 sayılı yazısı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesinde güncellenmesi talep edilen yazı eki Alan Tahrip Bedelleri ücret kalemlerine ait tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç)Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


d)Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.05.2022 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


e)Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.05.2022 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

f)5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


31. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a)İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


b)İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-1-B, N18-C-24-A-1-C, N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


c)İlimiz, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 numaralı kadastro adası ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


ç)TEKLİF-48445107 Plan İşlem Numaralı İlimiz Bodrum İlçesi, Ortakent-Yahşi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-110918                                                                                                                              23.05.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Mayıs Ayı Toplantısında alınan ve 18.05.2022 tarihinde kesinleşen 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 12 Mayıs 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12 Mayıs 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

12 Mayıs 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

Gündem için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Başkanlığının 02.03.2022 tarihli ve 24 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Ortaca İlçesi Fevziye Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Mergenli Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Okçular Mahallesi, Kemaliye Mahallesi, Gölbaşı Mahallesi ve Tepearası Mahallesi olmak üzere toplam sekiz (8) Mahallenin Kırsal Yerleşik Alan statüsüne, Eskiköy Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Akıncı Mahallesi, Karadonlar Mahallesi ve Gökbel Mahallesi olmak üzere toplam beş (5) Mahallenin de Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi, 211 ada 43 parsele ilişkin TEKLİF-48481152 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi, 211 ada 43 parsele ilişkin TEKLİF-48823761 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Seydikemer Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarihli ve 13 sayılı kararıyla İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kıncılar Mahallesi, 101 ada, 9 ve 10 numaralı parsellerde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Uygulama İmar Planı Gösterimlerine uygun olarak hazırlanan Teklif-48160915 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


2. Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilen Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün görevlerini düzenlemek üzere bu kapsamda hazırlanan ve yazı ekinde sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. 


37. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.03.2022 tarih ve 2022-53 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.03.2022 tarih ve 2022-51 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


c) 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nin 5. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyemiz, yerine kurulduğu mülga Muğla Belediyesi Meclisi tarafından 2013 yılı için belirlenen vergi ve harç tarifelerini kullanmaktadır. Söz konusu tebliğden sonra Bakanlar Kurulu ilga edildiğinden ve Cumhurbaşkanlığınca yeni bir karar alınmamış olduğundan Muğla ilimiz sınırlarında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan 96 ncı maddede belirtilen vergi ve harç tarifelerinde değişikliğe gidilme ihtiyacı duyulmuş ve tarifeler güncellenerek yazı Ekinde sunulmuş olup; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96 ncı maddesinin (A) bendi  hükmüne istinaden sözkonusu değişiklik önerisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanı onayına sunulabilmesi için görüşülmesi.


ç) Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


d) Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.04.2022 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplarine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


f) Ula Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.04.2022 tarih ve 33 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


g) Seydikemer Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 33 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


h) Datça Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


ı) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 2022-58 ve 2022-59 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-104470                                                                                                                              25.04.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Nisan Ayı Toplantısında alınan ve 20.04.2022 tarihinde kesinleşen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek : 60  no'dan 95 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (8 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Nisan Ayı Meclis Toplantısı 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 14 Nisan 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

14 Nisan 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Başkanlığının 05.11.2021 tarihli ve 2021-143 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Bodrum İlçesinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitlerinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

Ek- 2 için tıklayınız.


b) Bodrum Belediye Meclisinin 02.07.2021 tarihli ve 2021-111 sayılı kararı uyarınca Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi ve eklerinde düzeltme yapılması talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü ve 27’nci maddesi uyarınca görüşülmesi.c) İlimiz, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi, 333 ada, 13 ve 14 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan TEKLİF-48493742 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 2. Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

a) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.12.2020 tarihli ve 218 sayılı kararı gereğince Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı adı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş olup, yapılan bu değişiklikle birlikte yürürlükte olan Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinde güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, yeniden düzenlenen ve yazı Ek'inde sunulan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesi. 


17. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


a) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2022 tarih ve 32 nolu Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


b) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.03.2022 tarih ve 2022/78 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.03.2022 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.ç) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.03.2022 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. d) Fethiye  Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.03.2022 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-93708                                                                                                                                18.03.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Mart Ayı Toplantısında alınan ve 16.03.2022 tarihinde kesinleşen 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek : 44  no'dan 59 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri ( 4 Sayfa)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Mart Ayı Meclis Toplantısı 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 10 Mart 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Mart 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

10 Mart 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin TEKLİF – 48084625 Plan İşlem Numaralı “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Bodrum Belediye Başkanlığının 05.11.2021 tarihli ve 2021-143 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Bodrum İlçesinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitlerinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


c) İlimiz, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, ormanlık sahada yer alan, Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisli alan üzerinde hazırlanan TEKLİF­48839833 Plan İşlem Numaralı “Spor Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) 2022 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


b) Ülkemizde ve Dünyamızda büyük kayıplara sebebiyet veren Covid 19 salgını ve akabinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar sebebi ile zor durumdaki vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacı ile 15.12.2021 tarih , 4920 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 28.01.2002 tarih ve 2002 / 3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararına eklemeler yapılmıştır. Yapılan eklemelerle Madde 82 de belirtildiği üzere “ Belediyeler ve bağlı idareleri 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 15 ve 18.inci maddeleri 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 97.maddesi, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunun 6 ncı, 9 uncu ve 23 üncü maddeleri uyarınca yetkili karar organlarının aldığı karar ile;  hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilirler. Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar 8/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1.maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” deniImektedir. Bu kararname ışığında bir karar alınmasına yönelik Yazılı Önerge (AK PARTİ Meclis Grup Başkanı Hürol ÖNDER ile MHP Meclis Grup Başkanı Selim BAĞCIOĞLU)


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketimlerinin  Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve bu konuda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine yönelik Yazılı Önerge (Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan; Hürol ÖNDER, Eray ÇİÇEK, Mustafa ŞAHBAZ, Alper ÇALIKOĞLU, Mehmet Hikmet SELÇUK, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Mustafa KARACAN, Mesut KARATAŞ, Ufuk BİLDİRİCİ, Levent TOSUN, Yakup OTGÖZ, Biray TAŞKESİĞİ, Bayram Önder AKDENİZLİ, Mehmet DEMİR, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ, Muhammet KARAKUŞ, Mustafa KARAKUŞ ile Milliyetçi Hareket Parti Grubundan; Selim BAĞCIOĞLU, İlhan ŞİMŞEK ve Mustafa KARA )


3. Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Raporunun Görüşülmesi 

a) 22.12.2021 tarih ve 7349 nolu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile; Madde : 9- 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Büyükşehir Belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak yada hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” Madde: 10- 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. " Belediyeler kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere ; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” denilmektedir. Zor durumdaki şoför esnafımıza bu desteğin verilmesine yönelik Yazılı Önerge (AK PARTİ Meclis Grup Başkanı Hürol ÖNDER ile MHP Meclis Grup Başkanı Selim BAĞCIOĞLU)


4. Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin son fıkrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (h) bendi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin (d) ve (g) bendindeki hükümleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde desteklemeler yapılmaktadır. İlimiz, Milas zeytinyağının geliştirilmesi, kapasitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması, doğal, sağlıklı erken hasat soğuk sıkım kaliteli zeytinyağının üretilmesi, bölgedeki zeytin ağaçlarının daha iyi bakılmasını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak "Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi ve Bakımı Projesi" planlanmış olup; mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan İlimiz Milas İlçesi, Çamiçi Mahallesi, 2620 parsel, 2854 parsel ve 3200 parsel numaralı, Milas İlçesi, Derince Mahallesi, 800 parsel ve 745 parsel numaralı, Milas İlçesi Karakuyu Mahallesi, 264 parsel numaralı, Milas İlçesi, Kurudere Mahallesi, 139 ada, 14 parsel numaralı, Milas İlçesi, Pınarcık Mahallesi, 148 ada, 121 parsel numaralı, Milas İlçesi, Selimiye Mahallesi, 392 ada, 1 parsel ve 125 ada, 111 parsel numaralı, Milas İlçesi, Eğridere Mahallesi, 104 ada, 1 parsel, 105 ada, 1 parsel, 128 ada, 3 parsel ve 137 ada, 361 parsel numaralı, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, 107 ada, 1 parsel numaralı, Milas İlçesi, Şenköy Mahallesi, 132 ada, 1 parsel numaralı, Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi, 106 ada, 189 parsel numaralı, Milas İlçesi, Kılavuz Mahallesi, 101 ada, 248 parsel numaralı ve Milas İlçesi, Narhisar Mahallesi, 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar, bahse konu proje dahilinde tarımsal amaçla kurulan kooperatif ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak protokol çerçevesinde 3 yıllığına birlikte kullanılması hususunun görüşülmesi.18. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 13 ada 22, 35, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 numarasında kayıtlı parsellerin tamamı ve 13 ada 23, 34, 36, 78, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 135, 136, 137 numarasında kayıtlı parsellerin bir kısmını kapsayan Kapalı Spor Tesis Alanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 02.02.2022 tarihli ve 46240020-105.04/81740 sayılı yazısına istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücretlere ait yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.b) 2022 mali yılı ek ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 05.01.2022 tarih ve 2022-23 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. c) Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesinde güncellenmesi talep edilen ücret kalemlerine ait yazı ekinde yer alan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-85921                                                                                                                                 21.02.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Şubat Ayı Toplantısında alınan ve 16.02.2022 tarihinde kesinleşen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek : 23 no'dan 43 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Şubat Ayı Meclis Toplantısı 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 10 Şubat 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

10 Şubat 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2021 tarihli ve 105 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen İlimiz Fethiye İlçesi, Bozyer, Çenger, Gökben, Gökçeovacık, İncirköy, Karaağaç, Karacaören, Kızılbel, Koruköy, Nif, Söğütlü ve Yakacık Mahalleleri olmak üzere toplam 12 Mahallenin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.  
24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesinde bulunan vergi, harç ve ücret tarifesindeki grupların yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 05.11.2021 tarih ve 2021-­145 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.b) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak  yazı ekinde yer alan Dalaman Belediye Meclisinin almış olduğu 01.12.2021 tarih ve 83 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.c) 2022 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

ç) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifeleri ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Menteşe Belediye Meclisinin almış olduğu 07.12.2021 tarih ve 133 sayılı ve 04.01.2022 tarih ve 2 sayılı kararların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi. Ek-2 için tıklayınız.


d) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.01.2022 tarih ve 2022/13 nolu meclis kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-79599                                                                                                                                 25.01.2022

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Ocak Ayı Toplantısında alınan ve 19.01.2022 tarihinde kesinleşen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Ocak Ayı Meclis Toplantısı 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 13 Ocak 2022 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13 Ocak 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

13 Ocak 2022 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

Gündem için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkiinde bütüncül plan çalışmasına esas hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.06.2021 tarihli ve 135 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin üç (3) adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. b) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile kuzeydeki kamusal alanın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi. c) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile kuzeydeki kamusal alanın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik N20-C-02-C-2-A paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi. 


13.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.b) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin birinci fıkrası gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.12.2021 tarih ve 86 nolu meclis kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.ç) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan  03.12.2021 tarih ve 2021/141 nolu Meclis Kararı’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.d) Datça Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-71253                                                                                                                                 16.12.2021

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 yılı Aralık Ayı Toplantısında alınan ve 15.12.2021 tarihinde kesinleşen 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı
1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.10.2021 tarihli ve E-99954912-869-58695 sayılı yazısı gereğince 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücretlere ait yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre görüşülmesi.


b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programının görüşülmesi. 


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı bütçesinin görüşülmesi. 


ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi. 


d) Menteşe Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


e) Fethiye Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


f) Ula Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


g) Marmaris Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


h) Ortaca Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ı) Kavaklıdere Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


i) Bodrum Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


j) Dalaman Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


k) Seydikemer Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


l) Milas Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


m) Yatağan Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


n) Datça Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


o) Köyceğiz Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ö) Yatağan Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


p) Seydikemer Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


r) Menteşe Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


s) Kavaklıdere Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


ş) Marmaris Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


t) Ortaca Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


u) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.11.2021 tarih ve 127 nolu Meclis Kararı’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


ü) Köyceğiz Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


v) Fethiye Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : E-­26219312-­105.04­-68715                                                                                                                                06.12.2021

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı


DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı II. Birleşiminde alınan ve 01.12.2021 tarihinde kesinleşen 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 nolu Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Aralık Ayı Meclis Toplantısı 09 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14:00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 09 Aralık 2021 tarihli meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09 Aralık 2021 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız.

09 Aralık 2021 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyuru Metni için Tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Yaraş Mahallesi, 216 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”  ve “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Menteşe Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellerde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve 7499 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2021 tarihli ve 11078 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellerde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve 7499 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2021 tarihli ve 11078 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


ç) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 121 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda Bodrum Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/91 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2021 tarihli ve 11347 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa doğrultusunda uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


d) Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 06.09.2021 tarihli ve 2021/111 sayılı Meclis Kararı ile Yatağan İlçesi Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.


e) Fethiye Belediyesi Meclisi’nin 01.03.2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen ve yazı ekinde sunulan "Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği"nin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince görüşülmesi.


f) İlimiz, Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada, 5 ve 6 (eski 1 ve 2) numaralı parsellerde hazırlanan Teklif-48080299 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


g) Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, 1116 ve 1117 parsellerin güneybatısında “Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


II. OTURUM

39. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 79 ada, 319 ve 320 (eski 298)  numaralı parsellerde hazırlanan Teklif-48677116 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 79 ada, 319 ve 320 (eski 298)  numaralı parsellerde hazırlanan Teklif-48159898 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.