Geri

Kişisel Verilerin Korunması


AYDINLATMA METNİ

DEĞERLİ HEMŞEHRİMİZ;

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle;, bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz bağlı bulunan kanunlar kapsamında ve mahkeme kararları gereği ilgili mahkeme, icra dairesi ve diğer kamu kurumları/kuruluşları ile yasal sınırlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


Kanun'un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a)            İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)             İşlenmişse bilgi talep etme,

c)             İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)             Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

d)             Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)               KVKK'nin 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f)            (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)             Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)               Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 48000 Muğla