Meclis Canlı

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 113               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


        Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 112               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


        Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

         Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2024 tarihli toplantısına katılamayan; İlhan KURAL ve Melek Gözde GÜRSOY’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 111               

Karar Tarihi  : 09.04.2024

 

KONUSU:


        Milas Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2023/52 Esas sayılı dosyasıyla ₺15.434.740,00+KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldığı ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yazı ile önümüzdeki yıllarda suyu yetersiz olan Kalınağıl Mahallesi ve Kayaderesi Mahallesine su iletimi sağlamak adına terfi istasyonu yapılabilmesi için ihtiyaç olabileceğinin değerlendirildiğinin bildirildiği belirtilen İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 185 ada, 3 parsel numaralı 7.717,37 m² yüz ölçümlü, “Tarla” vasıflı söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek üst bedele kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca satın alınması hususunun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2024 tarihli ve E-65904795-105.04-302313 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 109               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02- 302267 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 108               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


          d) Menteşe Belediyesi’nce resen hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 Parsel Gelişme Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2023/2170 Esas, 2024/2 Kararı, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 107               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        ç) 48 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 350 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 106               

Karar Tarihi  : 09.04.2024

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


     c) 244 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 24 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 105               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        b) TEKLİF-481050312 PİN numaralı, 155 hektarlık Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 104               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        a) TEKLİF-481050280 Plan İşlem Numaralı, Fethiye İlçesi, Uzunyurt (Faralya) Mahallesinde 185 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 103               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 20. maddesi hükmü kapsamında danışman ücretinin belirlenmesi hususunda karar alınması ve bu kararın ikinci bir karar alınıncaya kadar yürürlükte kalması hususunun görüşülmesi.   

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-13456491-050.02-302238 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız. 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 102           

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


         4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  


         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-13456491-915.02.03-302243 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 101               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar, Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.  


         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-99063101-604.03-302237 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 100               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


           Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan "Huzur Hakkı" miktarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 28. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, Meclisimiz tarafından belirlenmesini ve alınan kararın ikinci bir karar alınıncaya kadar uygulamada kalması hususunun görüşülmesi.


           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302233 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 99                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile T.C. Enerji Kentleri Birliği Tüzüğü’nün 7. maddesi gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında T.C. Enerji Kentleri Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup; üyesi bulunduğumuz T.C. Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsil edecek 3 (Üç) Asil, 2 (İki) Yedek Üyenin Meclis Üyeleri arasından gizli oyla belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302234 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 98                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 8. maddesi gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup, üyesi bulunduğumuz Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek 1 (Bir) Asil, 1 (Bir) Yedek Üyenin Meclis Üyeleri arasından gizli oyla belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302239 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 97

Karar Tarihi  : 09.04.2024

KONUSU:


            31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün 15. maddesi gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup, üyesi bulunduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere doğal üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 üyenin (Başkanla birlikte toplam 4 üye) belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302224 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 96                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 8. ve 9. maddeleri gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup, üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliği için Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 (Üç) Asil, 2 (İki) Yedek Üyenin ve Meclisimizce uygun görülmesi halinde Meclis dışından katılacak bir üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02- 302225 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 95                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle. Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu Üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302232 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 94      

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302231 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 90                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Encümen Üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302227 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 89                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Divan Kâtibi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, 5393 sayılı Kanun’un 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince; 2 asil kâtip ve 2 yedek kâtip üyenin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302215 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 88                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Meclis II. Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Meclis Üyesinin görev süresi sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, Meclis II. Başkan Vekilliğine, 5393 sayılı Kanun’un 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince gizli oyla üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302226 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 87                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

  

KONUSU:


          31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Meclis I. Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Meclis Üyesinin görev süresi sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, Meclis I. Başkan Vekilliğine, 5393 sayılı Kanun’un 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince gizli oyla üye seçilmesi hususunun görüşülmesi

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302168 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 86                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

12- TEKLİF-481050280 Plan İşlem Numaralı, Fethiye İlçesi, Uzunyurt (Faralya) Mahallesinde 185 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- TEKLİF-481050312 PİN numaralı, 155 hektarlık Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14- 244 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 24 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- 48 ha’lık alanda  “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 350 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca  görüşülmesi.
 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16- Menteşe Belediyesi’nce resen hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 Parsel Gelişme Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2023/2170 Esas, 2024/2 Kararı, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 85                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

  KONUSU:


              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Gürsel İNCE, Bayram Önder AKDENİZLİ, Alper ÇALIKOĞLU, Levent TOSUN, Mustafa KARAKUŞ, Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 84                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 


      d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.03.2024 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 83                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         ç)  Ortaca Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 9 ve 11 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;


Ek-2 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 82                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


    c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 81                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      b) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 80                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          a)   İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.            


          Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 79                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


            Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.    


            Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.03.2024 tarihli ve E-15072225-105.02-295170 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 78                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


         Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.    


      Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 14.03.2024 tarihli ve E-68532805-010.03-295216 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 77                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in görüşülmesi.   


            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13.03.2024 tarihli ve E-31514194-010.03-294938 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 76                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  04.03.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 760.000,00 TL ayni, 25.000.000,00 TL nakdi olmak üzere toplam 25.760.000,00 TL artırılarak 21.773.000,00 TL'den 47.533.000,00 TL'ye çıkarılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.03.2024 tarihli ve E-79556812-105.03-293680 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 75                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


            Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından talep edilen, Deprem Master Planı kapsamında yürütülen yapı stoku envanter çalışması için oluşturulan CBS mobil ve Web Uygulamaları ile Web Servislerinin paylaşılmasının kapsamını, şeklini ve usulüne ilişkin esasların düzenlenmesi konulu, Menteşe Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında CBS Tabanlı Uygulama Kullanım ve Veri Paylaşımı Esaslarına Dair Protokol'ün imzalanması hususunun görüşülmesi.   


            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2024 tarihli ve E-36521862-030.03-292501 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 74                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


           Mülga Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı tarafından 28.03.2014 tarih ve 001672 sayılı noter sözleşmesiyle 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 10 (on) yıl süreliğine Bodrum Golf ve Tenis Tesisleri Anonim Şirketine kiraya verildiği, kira süresinin 01.04.2024 tarihinde sona ereceği belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 430 ada, 69 parsel numaralı, 9.617,48 m² yüz ölçümlü 'Tarla'  nitelikli taşınmazın tamamının kuyu açılması ve terfi merkezi yapılması ile dere ıslahı ve regülasyonu amacıyla kullanılmak üzere, taşınmazın kira sözleşme süresinin sona erdiği tarih (01.04.2024) itibariyle tahliyesinin sağlanarak, teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.


           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2024 tarihli ve E-99506623-105.04-293488 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 73                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


          17.03.2022 tarih ve 04078 sayılı noter sözleşmesiyle 1 (bir) yıl süreliğine TGM Mermer Akaryakıt Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kiraya verildiği, kira sözleşme süresinin 17.03.2023 tarihinde sona erdiği belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Salihpaşalar Mahallesi, 113 ada, 4 parsel numaralı, 4.830,43 m² yüz ölçümlü 'Arsa'  nitelikli taşınmazın tamamının Menteşe Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Atölyesi olarak kullanılması amacıyla, taşınmazın tahliye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.


         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2024 tarihli ve E-99506623-105.04-293489 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 72                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

k) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 71                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

j) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 70                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

i) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 69                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

ı) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;
Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 68                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


           h) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 67                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


          g)   İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.       


        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.02.2024 tarihli raporunda;Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 66                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    f)   Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 65                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

     e)  Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 64                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         d)  Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.       


              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 63                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

ç)  Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 62                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

          c)  Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 61                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          b)  İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.02.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 60                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 232 ada, 5 (eski 4) parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 4.639,11 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-B-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 59                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:

 

Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.

4- Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

6- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

7- Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

8- Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

22- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 58                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

  KONUSU:


              Gün Tespiti

 

    Gelecek meclis toplantısının 14 Mart 2024 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 57                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

  KONUSU:


              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Şubat ayı meclis toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gonca KÖKSAL, Gürsel İNCE, İlhan ŞİMŞEK, Özay TÜRKLER, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 56                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       f)   Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.02.2024 tarih ve 31 ve 32 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;Ek-2 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 55                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       e)   Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.    

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 54                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       d)  Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 53                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       ç)   Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2024 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 52                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       c)   Dalaman Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 51                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;
 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 50                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 35 adet Pick­up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 30 adet Pick­up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 1 adet Panel satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 49                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

KONUSU:


        Gıda Analiz Laboratuvarı Projesi kapsamında Muğla Ticaret Borsası binasında kurulan Gıda Analiz Laboratuvarının isminin “100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı” olması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi hükmü gereği görüşülmesi.   


            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.02.2024 tarihli ve E-10452259-105.04-285824 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 48                       

Karar Tarihi  : 13.02.2024          

 

 

KONUSU:


         22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13.02.2024 tarihli ve E-58798979-907-285881 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 47                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 08.02.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 104.000.000,00 TL artırılarak 656.213.845,00 TL'den 760.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2024 tarihli ve E-79556812-105.03-285264 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 46                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

 

KONUSU:


      İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 38 ada 5 parsel ve 781 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.


           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2024 tarihli ve E-36521862-105.02-284914 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 45                       

Karar Tarihi  : 13.02.2024          

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21'inci maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak hazırlanan 14.12.2023 tarihli ve 324 sayılı meclis kararı ile güncellenen Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında yer alan birimlerden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Şehit Yakınları, Gaziler Şube Müdürlüğünün adının Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün ihdas edilmesi ve idari şemanın yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususlarının görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve E-13456491-050.02-278575 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 44                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        e) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                     

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 43                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         d) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 42                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


      ç) Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 41                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 40                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       b) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 39                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


           a) 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan, aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 38                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

KONUSU:

 

Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.


6- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;  29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan,  aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

20- İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25  parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

28- Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 37                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

 

Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 13 Şubat  2024 Salı günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 36                   

Karar Tarihi    : 11/01/2024     


KONUSU:

 

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

     Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısına katılamayan;

Önder BATMAZ,  Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Sabri Oğuz BOLELLİ, Mehmet DEMİR,  Kamil CEYLAN, İhsan ÖZTÜRK, Gonca KÖKSAL,  Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Erbil ÖZDEMİR’in mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 35                                      

Karar Tarihi    : 11/01/2024                           


KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

f)  Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Yer Seçim Belgesi Ücretinin yazı ekinde yer alan şekliyle güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 34                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           

 

KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

       e) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 33                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           

 

KONUSU:

  29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

d) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 32                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           


KONUSU:

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 ç)   Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 adet diğer taşıtlar (engelli  nakil aracı) ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 8 adet 28 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 6 adet dar alan itfaiye müdahale arazözü ve 1 adet tam donanımlı itfaiye afet ve kaza kurtarma aracının satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 31                                      

Karar Tarihi     : 11/01/2024  

                      

KONUSU:

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 30                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           


KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

              b) Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında 14.12.2023 tarih ve 324 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişikliklerle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması nedeniyle 46.48.01.45 kurumsal kodun ve bu kurumsal kodun altında 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel kodunun açılması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 29                             

Karar Tarihi            : 11/01/2024                    


KONUSU:

  29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


     a) 2024 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 28                       

Karar Tarihi : 11/01/2024     

 


KONUSU:

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-41232352­105.04­275829 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 27                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

         Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

         Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-26481845­105.04­275836 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 26                          

Karar Tarihi : 11/01/2024   


KONUSU:

 

Mehmet GİRGİN dilekçe ile adına kayıtlı 2023 model Ford Transit 410L Van beyaz renkli NMOEXXTTREPU09954 şasi numaralı, PU09954 motor numaralı hasta nakil ambulansını Muğla ili Menteşe ilçesi lokasyonunda kullanılmak üzere ve ambulans vasfının bitiminde de Kurumumuzun sağlık hizmetleri alanında kullanılması amacıyla Ahmet ÖZBAY, Güler ÖZBAY ve Mehmet ÖZBAY adına  Kurumumuza bağışlamak istediğini belirtilmekte olup;  söz konusu hasta nakil ambulansının şartlı bağış olarak kabul edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  18. maddesinin (g) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-31514194-105.99-275781 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 25                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 09.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin  66.000.000,00 TL artırılarak 590.213.845,00 TL'den 656.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-44338531-105.03-275645 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 24                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024  


KONUSU:

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereği Büyükşehir Belediyemizde 2024 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi’nin 1 sayılı cetvelinde belirtilen unvan bazlı net aylık tutarının Tabip ve Uzman Tabip unvanlarında görev yapacak sözleşmeli personel için %25 fazlası, bu unvanlar dışında kalanlar için belgelendirmeleri koşulu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet süresi 0­5 (Dahil) yıl arasında olanlara %80’i, 6­10 (Dahil) yıl arasında olanlara %85’i, 11­15 (Dahil) yıl arasında olanlara %90’ı, 16­20 (Dahil) yıl arasında olanlara %95’i, 21 yıl ve üzerinde olanlara ise net ücret tutarı olarak belirlenmesi, net ücret tutarı asgari ücretin altında kalanların ise asgari ücrete tamamlanmak kaydıyla ücretlerinin belirlenmesi, söz konusu ücretlerin yeni bir Genelge ile yeniden belirlenmesi halinde yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek kalmaksızın bu Genelgede belirtilecek ücretler üzerinden yukarıdaki esaslar dahilinde yeniden belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2024 tarihli ve E-­13456491-050.04-275015 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 23     

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

2024 Yılında Büyükşehir Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 7836 Adam/Ay miktarında geçici iş pozisyonunun vize edilmesi hususunun 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-13456491-929-273759 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 22                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında bu kanuna bağlı cetveller sayılmış olup, (g) bendinde gösterilen K Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı üçüncü bölümünün (B) fıkrasının 1. Bendinde; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenen aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına  göre belediye nüfusu; … Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 2.470 Türk Lirasını… geçemez.” hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek olan 2024 yılı fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-13456491-050.99-273758 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 21                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        

 

KONUSU:

 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün yazısıyla Söğüt - Fethiye Devlet Yolu Km: (21+910.76­53+754.65) arasında yer alan TCK: 314­317 Sıra nolu  yol inşaat, emniyet sahasında kalmakta olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarih ve 2021/242 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Dont Mahallesi, 168 ada 34 ve 36 parsel numaralı ''Yol'' nitelikli taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında ''Yol'' olarak devir işlemlerinin yapılması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-43826297-105.03-273757 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 20                               

Karar Tarihi : 11/01/2024              


KONUSU:

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Döğüşbelen Mahallesi, 143 ada, 14 (eski 358) parsel numaralı, 2.065,36 m² yüz ölçümlü 'Taş Değirmen ve Avlusu' nitelikli taşınmazın İdaremizce ihtiyaç duyulması halinde tahsisinin iptal edilmesi şartıyla müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreliğine Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-274455 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 19                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 202 parsel numaralı 1.426,00 m² yüz ölçümlü, 'Kuyu ve Arsası’ nitelikli taşınmazın  389,98 m² yüz ölçümlü alanının 08.06.2023 tarih ve 140 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile "Çay Bahçesi + Büfe" olarak işletilmek üzere 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm  İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devri yapılmış olup, adı geçen Şirketin yazılı talebine istinaden yapılan işletme devrinin iptal edilerek; bahsi geçen taşınmazın yazı eki  krokide belirtilen 59,80 m² yüz ölçümlü yapının Kanalizasyon ve Atıksu Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılması amacıyla teslim edildiği tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-274457 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 18                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Marmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2021/3308 Esas sayılı dosyasıyla satışa çıkarıldığı belirtilen, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce baraj havzasında kaldığı tespit edilen, Genel Müdürlük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere satın alınmasının uygun olduğu bildirilen İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, 268 ada, 1 parsel numaralı 7.971,80 m² yüz ölçümlü, “Tarla” vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek üst bedele kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca satın alınmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-65904795-105.04-273761 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 17                               

Karar Tarihi : 11/01/2024              

 

KONUSU:

 

İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, 165 ada, 3 parsel numaralı, 684,90 m² yüz ölçümlü "İki Katlı Betonarme Konut ve Arsa" nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 18934/68490 hissesinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yazılı talebine istinaden diğer hissedarına satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi. 

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-273760 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 16                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

 

  İlimiz, Milas ilçesi, Kazıklı Mahallesi, 178 ada, 53 parsel (eski 960 parsel) numaralı “Mera” niteliğindeki taşınmazın 30.573,00 m²’lik kısmının tahsis amacının değiştirilerek mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlandığı takdirde; mezarlık alanının genel temizlik, ot biçme, iç yolların yapımı, etrafının çevrilmesi, su aboneliği vb. işlemler Belediyemizce gerçekleştirilecek olduğundan, tahsis işlemlerine devam edilebilmesi için Bakanlığın 4342 sayılı Mera Kanunu Değişik 14. madde uygulamaları 2014/2 numaralı talimatı gereği Kamu Yatırımı Kararının alınması hususunun görüşülmesi.

 

             Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 25.12.2023 tarihli ve E-77845006-020-271096 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 15                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

              5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

              Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-274024 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 14                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    k)   İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 52 parselde LPG ve Elektrikli Araç Şarj ünitesi kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 13                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    j)   İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çobanlar Mahallesinde yer alan, tapunun 137 ada, 88 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 12                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    i)   Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 11                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ı)   Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 10                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    h)   Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.01.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 9                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    g)   Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.01.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 8                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    f)   Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 335 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel ile 336 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 7                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e)    15.11.2023 tarih ve 2023/151 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararı ile Başkanlığımıza iletilen itiraz dilekçeleri ile Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (Askı İtirazlarına Yönelik) Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 6                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    d)   İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 5                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ç)   Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 04.07.2023 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile uygun görülerek Başkanlığımıza iletilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 10.08.2023 tarihli ve 184 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek 2. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na esas iletilen 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 4                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    c)  Milas Belediye Başkanlığının 06.11.2023 tarihli ve 277 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Kıyıkışlacık, Boğaziçi ve Kemikler Mahallelerine ait Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 3                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    b)   Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yapılacak olan (Meskûn Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ile Karayolları Genel Müdürlüğü bakım, yetki ve sorumluluğunda yer alan yol ağı hariç) aks tasarımlarında; kent genelinde kategorize edilmiş yollarda dil bütünlüğü sağlamak, yapılan imar planı çalışmalarında aks kesitleri önerilerinde yol gösterici olmak ve trafik etütlerinde kullanılmak üzere altlık oluşturmak amacı ile katılımcı proje üretim süreci, kentsel mobilya, peyzaj alanları ve yüzey malzemelerine ilişkin tasarım kriterlerinin belirlendiği yazı ekinde yer alan “Muğla Kentsel Tasarım Rehberinin” görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2023 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 2                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    a)   Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 1                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI

Kararlar Id
09.04.2024 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4558
09.04.2024 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4557
09.04.2024 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4556
09.04.2024 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4555
09.04.2024 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4554
09.04.2024 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4553
09.04.2024 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4552
09.04.2024 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4551
09.04.2024 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4550
09.04.2024 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4549
09.04.2024 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4548
09.04.2024 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4547
09.04.2024 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4546
09.04.2024 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4545
09.04.2024 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4544
09.04.2024 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4543
09.04.2024 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4542
09.04.2024 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4541
09.04.2024 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4540
09.04.2024 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4539
09.04.2024 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4538
09.04.2024 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4537
09.04.2024 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4536
09.04.2024 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4535
14.03.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4534
14.03.2024 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4533
14.03.2024 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4532
14.03.2024 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4531
14.03.2024 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4530
14.03.2024 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4529
14.03.2024 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4528
14.03.2024 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4527
14.03.2024 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4526
14.03.2024 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4525
14.03.2024 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4524
14.03.2024 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4523
14.03.2024 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4522
14.03.2024 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4521
14.03.2024 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4520
14.03.2024 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4519
14.03.2024 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4518
14.03.2024 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4517
14.03.2024 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4516
14.03.2024 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4515
14.03.2024 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4514
14.03.2024 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4513
14.03.2024 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4512
14.03.2024 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4511
14.03.2024 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4510
14.03.2024 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4509
14.03.2024 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4508
14.03.2024 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4507
13.02.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4506
13.02.2024 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4505
13.02.2024 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4504
13.02.2024 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4503
13.02.2024 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4502
13.02.2024 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4501
13.02.2024 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4500
13.02.2024 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4499
13.02.2024 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4498
13.02.2024 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4497
13.02.2024 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4496
13.02.2024 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4495
13.02.2024 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4494
13.02.2024 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4493
13.02.2024 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4492
13.02.2024 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4491
13.02.2024 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4490
13.02.2024 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4489
13.02.2024 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4488
13.02.2024 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4487
13.02.2024 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4486
13.02.2024 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4485
11.01.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4484
11.01.2024 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4483
11.01.2024 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4482
11.01.2024 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4481
11.01.2024 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4480
11.01.2024 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4479
11.01.2024 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4478
11.01.2024 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4477
11.01.2024 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4476
11.01.2024 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4475
11.01.2024 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4474
11.01.2024 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4473
11.01.2024 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4472
11.01.2024 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4471
11.01.2024 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4470
11.01.2024 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4469
11.01.2024 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4468
11.01.2024 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4467
11.01.2024 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4466
11.01.2024 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4465
11.01.2024 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4464
11.01.2024 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4463
11.01.2024 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4462
11.01.2024 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4461
11.01.2024 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4460
11.01.2024 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4459
11.01.2024 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4458
11.01.2024 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4457
11.01.2024 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4456
11.01.2024 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4455
11.01.2024 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4454
11.01.2024 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4453
11.01.2024 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4452
11.01.2024 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4451
11.01.2024 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4450
11.01.2024 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4449
11.01.2024 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4448
11.01.2024 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4447
14.12.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4446
14.12.2023 tarih ve 337 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4445
14.12.2023 tarih ve 336 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4444
14.12.2023 tarih ve 335 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4443
14.12.2023 tarih ve 334 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4442
14.12.2023 tarih ve 333 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4441
14.12.2023 tarih ve 332 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4440
14.12.2023 tarih ve 331 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4439
14.12.2023 tarih ve 330 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4438
14.12.2023 tarih ve 329 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4437
14.12.2023 tarih ve 328 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4436
14.12.2023 tarih ve 327 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4435
14.12.2023 tarih ve 326 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4434
14.12.2023 tarih ve 325 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4433
14.12.2023 tarih ve 324 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4432
14.12.2023 tarih ve 323 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4431
14.12.2023 tarih ve 322 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4430
14.12.2023 tarih ve 321 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4429
14.12.2023 tarih ve 320 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4428
14.12.2023 tarih ve 319 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4427
14.12.2023 tarih ve 318 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4426
14.12.2023 tarih ve 317 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4425
14.12.2023 tarih ve 316 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4424
14.12.2023 tarih ve 315 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4423
14.12.2023 tarih ve 314 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4422
14.12.2023 tarih ve 313 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4421
14.12.2023 tarih ve 312 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4420
23.11.2023 tarih ve 311 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4419
23.11.2023 tarih ve 310 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4418
23.11.2023 tarih ve 309 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4417
23.11.2023 tarih ve 308 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4416
23.11.2023 tarih ve 307 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4415
23.11.2023 tarih ve 306 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4414
23.11.2023 tarih ve 305 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4413
23.11.2023 tarih ve 304 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4412
23.11.2023 tarih ve 303 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4411
23.11.2023 tarih ve 302 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4410
23.11.2023 tarih ve 301 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4409
23.11.2023 tarih ve 300 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4408
23.11.2023 tarih ve 299 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4407
23.11.2023 tarih ve 298 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4406
23.11.2023 tarih ve 297 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4405
23.11.2023 tarih ve 296 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4404
23.11.2023 tarih ve 295 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4403
23.11.2023 tarih ve 294 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4402
23.11.2023 tarih ve 293 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4401
23.11.2023 tarih ve 292 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4400
23.11.2023 tarih ve 291 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4399
23.11.2023 tarih ve 290 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4398
23.11.2023 tarih ve 289 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4397
23.11.2023 tarih ve 288 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4396
23.11.2023 tarih ve 287 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4395
23.11.2023 tarih ve 286 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4394
23.11.2023 tarih ve 285 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4393
09.11.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4392
09.11.2023 tarih ve 284 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4391
09.11.2023 tarih ve 283 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4390
09.11.2023 tarih ve 282 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4389
09.11.2023 tarih ve 281 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4388
09.11.2023 tarih ve 280 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4387
09.11.2023 tarih ve 279 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4386
09.11.2023 tarih ve 278 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4385
09.11.2023 tarih ve 277 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4384
09.11.2023 tarih ve 276 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4383
09.11.2023 tarih ve 275 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4382
09.11.2023 tarih ve 274 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4381
09.11.2023 tarih ve 273 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4380
09.11.2023 tarih ve 272 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4379
09.11.2023 tarih ve 271 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4378
09.11.2023 tarih ve 270 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4377
09.11.2023 tarih ve 269 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4376
09.11.2023 tarih ve 268 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4375
09.11.2023 tarih ve 267 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4374
09.11.2023 tarih ve 266 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4373
24.10.2023 tarih ve 265 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4372
24.10.2023 tarih ve 264 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4371
24.10.2023 tarih ve 263 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4370
24.10.2023 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4369
12.10.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4368
12.10.2023 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4367
12.10.2023 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4366
12.10.2023 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4365
12.10.2023 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4364
12.10.2023 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4363
12.10.2023 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4362
12.10.2023 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4361
12.10.2023 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4360
12.10.2023 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4359
12.10.2023 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4358
12.10.2023 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4357
12.10.2023 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4356
12.10.2023 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4355
12.10.2023 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4354
12.10.2023 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4353
12.10.2023 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4352
12.10.2023 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4351
12.10.2023 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4350
12.10.2023 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4349
12.10.2023 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4348
12.10.2023 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4347
12.10.2023 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4346
12.10.2023 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4345
12.10.2023 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4344
12.10.2023 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4343
12.10.2023 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4342
12.10.2023 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4341
12.10.2023 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4340
14.09.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4339
14.09.2023 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4338
14.09.2023 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4337
14.09.2023 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4336
14.09.2023 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4335
14.09.2023 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4334
14.09.2023 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4333
14.09.2023 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4332
14.09.2023 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4331
14.09.2023 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4330
14.09.2023 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4329
14.09.2023 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4328
14.09.2023 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4327
14.09.2023 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4326
14.09.2023 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4325
14.09.2023 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4324
14.09.2023 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4323
14.09.2023 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4322
14.09.2023 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4321
10.08.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4320
10.08.2023 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4319
10.08.2023 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4318
10.08.2023 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4317
10.08.2023 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4316
10.08.2023 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4315
10.08.2023 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4314
10.08.2023 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4313
10.08.2023 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4312
10.08.2023 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4311
10.08.2023 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4310
10.08.2023 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4309
10.08.2023 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4308
10.08.2023 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4307
10.08.2023 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4306
10.08.2023 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4305
10.08.2023 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4304
10.08.2023 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4303
10.08.2023 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4302
10.08.2023 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4301
10.08.2023 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4300
10.08.2023 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4299
10.08.2023 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4298
10.08.2023 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4297
10.08.2023 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4296
10.08.2023 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4295
10.08.2023 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4294
10.08.2023 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4293
10.08.2023 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4292
10.08.2023 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4291
10.08.2023 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4290
10.08.2023 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4289
10.08.2023 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4288
10.08.2023 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4287
10.08.2023 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4286
13.07.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4285
13.07.2023 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4284
13.07.2023 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4283
13.07.2023 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4282
13.07.2023 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4281
13.07.2023 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4280
13.07.2023 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4279
13.07.2023 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4278
13.07.2023 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4277
13.07.2023 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4276
13.07.2023 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4275
13.07.2023 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4274
13.07.2023 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4273
13.07.2023 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4272
13.07.2023 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4271
13.07.2023 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4270
13.07.2023 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4269
13.07.2023 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4268
13.07.2023 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4267
13.07.2023 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4266
08.06.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4265
08.06.2023 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4264
08.06.2023 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4263
08.06.2023 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4262
08.06.2023 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4261
08.06.2023 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4260
08.06.2023 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4259
08.06.2023 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4258
08.06.2023 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4257
08.06.2023 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4256
08.06.2023 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4255
08.06.2023 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4254
08.06.2023 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4253
08.06.2023 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4252
08.06.2023 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4251
08.06.2023 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4250
08.06.2023 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4249
08.06.2023 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4248
08.06.2023 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4247
08.06.2023 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4246
08.06.2023 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4245
08.06.2023 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4244
08.06.2023 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4243
08.06.2023 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4242
08.06.2023 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4241
08.06.2023 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4240
08.06.2023 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4239
08.06.2023 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4238
08.06.2023 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4237
08.06.2023 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4236
08.06.2023 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4235
08.06.2023 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4234
08.06.2023 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4233
08.06.2023 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4232
08.06.2023 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4231
08.06.2023 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4230
08.06.2023 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4229
08.06.2023 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4228
08.06.2023 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4227
08.06.2023 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4226
08.06.2023 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4225
08.06.2023 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4224
11.05.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4223
11.05.2023 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4222
11.05.2023 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4221
11.05.2023 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4220
11.05.2023 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4219
11.05.2023 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4218
11.05.2023 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4217
11.05.2023 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4216
11.05.2023 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4215
11.05.2023 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4214
11.05.2023 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4213
11.05.2023 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4212
11.05.2023 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4211
11.05.2023 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4210
11.05.2023 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4209
11.05.2023 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4208
11.05.2023 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4207
11.05.2023 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4206
11.05.2023 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4205
11.05.2023 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4204
11.05.2023 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4203
11.05.2023 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4202
13.04.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4201
13.04.2023 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4200
13.04.2023 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4199
13.04.2023 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4198
13.04.2023 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4197
13.04.2023 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4196
13.04.2023 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4195
13.04.2023 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4194
13.04.2023 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4193
13.04.2023 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4192
13.04.2023 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4191
13.04.2023 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4190
13.04.2023 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4189
13.04.2023 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4188
13.04.2023 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4187
13.04.2023 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4186
13.04.2023 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4185
13.04.2023 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4184
13.04.2023 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4183
13.04.2023 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4182
13.04.2023 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4181
13.04.2023 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4180
13.04.2023 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4179
13.04.2023 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4178
13.04.2023 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4177
13.04.2023 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4176
13.04.2023 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4175
13.04.2023 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4174
13.04.2023 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4173
13.04.2023 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4172
13.04.2023 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4171
13.04.2023 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4170
13.04.2023 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4169
13.04.2023 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4168
13.04.2023 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4167
13.04.2023 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4166
09.03.2023 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4165
09.03.2023 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4164
09.03.2023 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4163
09.03.2023 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4162
09.03.2023 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4161
09.03.2023 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4160
09.03.2023 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4159
09.03.2023 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4158
09.03.2023 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4157
09.03.2023 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4156
09.03.2023 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4155
09.03.2023 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4154
09.03.2023 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4153
09.03.2023 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4152
09.03.2023 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4151
09.03.2023 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4150
09.03.2023 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4149
14.02.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4148
14.02.2023 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4147
14.02.2023 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4146
14.02.2023 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4145
14.02.2023 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4144
14.02.2023 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4143
14.02.2023 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4142
14.02.2023 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4141
14.02.2023 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4140
14.02.2023 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4139
14.02.2023 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4138
14.02.2023 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4137
14.02.2023 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4136
14.02.2023 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4135
14.02.2023 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4134
14.02.2023 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4133
14.02.2023 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4132
14.02.2023 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4131
14.02.2023 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4130
14.02.2023 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4129
14.02.2023 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4128
12.01.2023 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4127
12.01.2023 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4126
12.01.2023 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4125
12.01.2023 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4124
12.01.2023 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4123
12.01.2023 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4122
12.01.2023 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4121
12.01.2023 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4120
12.01.2023 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4119
12.01.2023 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4118
12.01.2023 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4117
12.01.2023 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4116
12.01.2023 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4115
12.01.2023 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4114
12.01.2023 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4113
12.01.2023 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4112
12.01.2023 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4111
12.01.2023 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4110
12.01.2023 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4109
12.01.2023 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4108
12.01.2023 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4107
12.01.2023 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4106
12.01.2023 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4105
12.01.2023 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4104
12.01.2023 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4103
12.01.2023 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4102
12.01.2023 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4101
12.01.2023 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4100
12.01.2023 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4099
12.01.2023 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4098
08.12.2022 tarih ve 289 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4097
08.12.2022 tarih ve 288 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4096
08.12.2022 tarih ve 287 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4095
08.12.2022 tarih ve 286 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4094
08.12.2022 tarih ve 285 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4093
08.12.2022 tarih ve 284 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4092
08.12.2022 tarih ve 283 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4091
08.12.2022 tarih ve 282 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4090
08.12.2022 tarih ve 281 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4089
08.12.2022 tarih ve 280 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4088
08.12.2022 tarih ve 279 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4087
08.12.2022 tarih ve 278 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4086
08.12.2022 tarih ve 277 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4085
08.12.2022 tarih ve 276 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4084
08.12.2022 tarih ve 275 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4083
08.12.2022 tarih ve 274 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4082
08.12.2022 tarih ve 273 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4081
08.12.2022 tarih ve 272 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4080
08.12.2022 tarih ve 271 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4079
08.12.2022 tarih ve 270 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4078
08.12.2022 tarih ve 269 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4077
08.12.2022 tarih ve 268 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4076
08.12.2022 tarih ve 267 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4075
24.11.2022 tarih ve 266 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4074
24.11.2022 tarih ve 265 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4073
24.11.2022 tarih ve 264 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4072
24.11.2022 tarih ve 263 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4071
24.11.2022 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4070
24.11.2022 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4069
24.11.2022 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4068
24.11.2022 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4067
24.11.2022 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4066
24.11.2022 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4065
24.11.2022 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4064
24.11.2022 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4063
24.11.2022 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4062
24.11.2022 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4061
24.11.2022 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4060
24.11.2022 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4059
24.11.2022 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4058
24.11.2022 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4057
24.11.2022 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4056
24.11.2022 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4055
24.11.2022 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4054
24.11.2022 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4053
24.11.2022 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4052
24.11.2022 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4051
24.11.2022 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4050
24.11.2022 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4049
24.11.2022 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4048
24.11.2022 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4047
10.11.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4046
10.11.2022 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4045
10.11.2022 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4044
10.11.2022 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4043
10.11.2022 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4042
10.11.2022 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4041
10.11.2022 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4040
10.11.2022 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4039
13.10.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4038
13.10.2022 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4037
13.10.2022 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4036
13.10.2022 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4035
13.10.2022 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4034
13.10.2022 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4033
13.10.2022 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4032
13.10.2022 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4031
13.10.2022 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4030
13.10.2022 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4029
13.10.2022 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4028
13.10.2022 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4027
13.10.2022 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4026
13.10.2022 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4025
13.10.2022 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4024
13.10.2022 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4023
13.10.2022 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4022
13.10.2022 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4021
13.10.2022 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4020
13.10.2022 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4019
08.09.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4018
08.09.2022 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4017
08.09.2022 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4016
08.09.2022 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4015
08.09.2022 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4014
08.09.2022 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4013
08.09.2022 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4012
08.09.2022 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4011
08.09.2022 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4010
08.09.2022 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4009
08.09.2022 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4008
08.09.2022 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4007
08.09.2022 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4006
08.09.2022 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4005
08.09.2022 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4004
08.09.2022 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4003
08.09.2022 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4002
08.09.2022 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4001
08.09.2022 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4000
08.09.2022 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3999
08.09.2022 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3998
08.09.2022 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3997
08.09.2022 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3996
08.09.2022 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3995
11.08.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3994
11.08.2022 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3993
11.08.2022 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3992
11.08.2022 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3991
11.08.2022 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3990
11.08.2022 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3989
11.08.2022 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3988
11.08.2022 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3987
11.08.2022 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3986
11.08.2022 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3985
11.08.2022 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3984
11.08.2022 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3983
11.08.2022 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3982
11.08.2022 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3981
11.08.2022 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3980
11.08.2022 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3979
14.07.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3978
14.07.2022 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3977
14.07.2022 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3976
14.07.2022 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3975
14.07.2022 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3974
14.07.2022 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3973
14.07.2022 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3972
14.07.2022 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3971
14.07.2022 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3970
14.07.2022 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3969
14.07.2022 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3968
14.07.2022 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3967
14.07.2022 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3966
14.07.2022 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3965
14.07.2022 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3964
14.07.2022 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3963
14.07.2022 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3962
14.07.2022 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3961
14.07.2022 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3960
14.07.2022 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3959
14.07.2022 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3958
14.07.2022 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3957
14.07.2022 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3956
14.07.2022 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3955
14.07.2022 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3954
14.07.2022 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3953
09.06.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3952
09.06.2022 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3951
09.06.2022 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3950
09.06.2022 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3949
09.06.2022 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3948
09.06.2022 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3947
09.06.2022 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3946
09.06.2022 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3945
09.06.2022 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3944
09.06.2022 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3943
09.06.2022 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3942
09.06.2022 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3941
09.06.2022 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3940
09.06.2022 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3939
09.06.2022 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3938
09.06.2022 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3937
09.06.2022 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3936
09.06.2022 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3935
09.06.2022 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3934
09.06.2022 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3933
09.06.2022 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3932
09.06.2022 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3931
12.05.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3930
12.05.2022 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3929
12.05.2022 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3928
12.05.2022 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3927
12.05.2022 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3926
12.05.2022 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3925
12.05.2022 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3924
12.05.2022 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3923
12.05.2022 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3922
12.05.2022 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3921
12.05.2022 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3920
12.05.2022 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3919
12.05.2022 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3918
12.05.2022 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3917
12.05.2022 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3916
12.05.2022 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3915
12.05.2022 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3914
12.05.2022 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3913
12.05.2022 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3912
12.05.2022 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3911
12.05.2022 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3910
12.05.2022 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3909
12.05.2022 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3908
12.05.2022 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3907
12.05.2022 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3906
12.05.2022 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3905
12.05.2022 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3904
12.05.2022 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3903
12.05.2022 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3902
12.05.2022 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3901
12.05.2022 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3900
12.05.2022 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3899
12.05.2022 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3898
12.05.2022 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3897
14.04.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3896
14.04.2022 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3895
14.04.2022 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3894
14.04.2022 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3893
14.04.2022 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3892
14.04.2022 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3891
14.04.2022 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3890
14.04.2022 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3889
14.04.2022 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3888
14.04.2022 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3887
14.04.2022 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3886
14.04.2022 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3885
14.04.2022 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3884
14.04.2022 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3883
14.04.2022 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3882
14.04.2022 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3881
14.04.2022 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3880
14.04.2022 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3879
14.04.2022 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3878
14.04.2022 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3877
14.04.2022 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3876
14.04.2022 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3875
14.04.2022 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3874
14.04.2022 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3873
14.04.2022 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3872
14.04.2022 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3871
14.04.2022 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3870
14.04.2022 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3869
14.04.2022 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3868
14.04.2022 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3867
14.04.2022 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3866
14.04.2022 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3865
14.04.2022 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3864
14.04.2022 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3863
14.04.2022 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3862
14.04.2022 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3861
14.04.2022 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3860
10.03.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3859
10.03.2022 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3858
10.03.2022 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3857
10.03.2022 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3856
10.03.2022 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3855
10.03.2022 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3854
10.03.2022 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3853
10.03.2022 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3852
10.03.2022 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3851
10.03.2022 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3850
10.03.2022 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3849
10.03.2022 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3848
10.03.2022 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3847
10.03.2022 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3846
10.03.2022 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3845
10.03.2022 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3844
10.03.2022 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3843
10.02.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3842
10.02.2022 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3841
10.02.2022 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3840
10.02.2022 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3839
10.02.2022 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3838
10.02.2022 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3837
10.02.2022 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3836
10.02.2022 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3835
10.02.2022 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3834
10.02.2022 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3833
10.02.2022 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3832
10.02.2022 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3831
10.02.2022 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3830
10.02.2022 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3829
10.02.2022 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3828
10.02.2022 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3827
10.02.2022 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3826
10.02.2022 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3825
10.02.2022 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3824
10.02.2022 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3823
10.02.2022 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3822
10.02.2022 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3821
13.01.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3820
13.01.2022 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3819
13.01.2022 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3818
13.01.2022 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3817
13.01.2022 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3816
13.01.2022 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3815
13.01.2022 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3814
13.01.2022 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3813
13.01.2022 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3812
13.01.2022 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3811
13.01.2022 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3810
13.01.2022 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3809
13.01.2022 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3808
13.01.2022 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3807
13.01.2022 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3806
13.01.2022 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3805
13.01.2022 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3804
13.01.2022 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3803
13.01.2022 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3802
13.01.2022 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3801
13.01.2022 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3800
13.01.2022 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3799
13.01.2022 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3798
09.12.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3797
09.12.2021 tarih ve 306 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3796
09.12.2021 tarih ve 305 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3795
09.12.2021 tarih ve 304 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3794
09.12.2021 tarih ve 303 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3793
09.12.2021 tarih ve 302 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3792
09.12.2021 tarih ve 301 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3791
09.12.2021 tarih ve 300 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3790
09.12.2021 tarih ve 299 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3789
09.12.2021 tarih ve 298 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3788
09.12.2021 tarih ve 297 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 37