Live Stream

Etik KomisyonMUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

 

Toplantı Sayısı                      : 2021/1

Toplantı Tarihi                      : 05.04.2021
Toplantı Saati                        : 16:00


            5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 05/04/2019 tarihli ve E.1195 sayılı onayı ile oluşturulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu; Covid-19 sebebiyle Ocak ayında gerçekleştiremediği toplantısını Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Birsen KOCATAŞ, Teftiş Kurulu Başkanı Reyhan MUSLU HATİPOĞLU, 1. Hukuk Müşaviri Rabia UÇAR BALABAN ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Vekili Zeliha ALKAN’ın katılımıyla 05.04.2021 tarihinde yapmış olup, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki konu başlıklarında kararlar alınmıştır.

 

1. Etik Sözleşmesi:

            Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele ve göreve yeni başlayan personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre alımı gerçekleştirilerek Ocak ayında göreve başlayan 69 İtfaiye Erine Etik Sözleşme imzalatılarak özlük dosyalarına kaldırılmıştır.

Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara adaylık süresinde verilen hizmet içi eğitimlerde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmeye devam edilmesine,

2. Etik Günü ve Haftası:


                        Etik duyarlılığın oluşması ve farkındalık yaratmak amacıyla “Etik Günü (25-31 Mayıs) ve Haftasında” etik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim vb. çalışmaların yapılmasının planlanmasına,

 

3. Yerel Yönetimler Etik Farkındalık Projesi

 

            Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 06.01.2021 tarihli yazısında Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi kapsamında 01.02.2021-08.02.2021 tarihleri arasında online olarak Etik Eğitici Eğitimi düzenleneceği bildirilmiş ve bu eğitime Eğim Şube Müdürümüz Fatma Zerrin KILINÇ katılım sağlamıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 08.03.2021 tarihli yazısında Yerel Yönetimlerde Etik Projesi kapsamında 23.03.2021 tarihinde Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çevrimiçi Konferansının gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bu konferansa Meclis Üyemiz Ece GÜLEN OZAN, Genel Sekreter Yardımcımız Emin MADRAN, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Halis KABAŞ ve Etik Komisyonu Üyelerimiz Birsen KOCATAŞ, Reyhan MUSLU HATİPOĞLU, Rabia UÇAR BALABAN ve Zeliha ALKAN katılım sağlamıştır.           

            Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 22.03.2021 tarihli yazısında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlileri Etik Farkındalığın Artırılması için Teknik Destek Projesi” kapsamında 05.04.2021 tarihinde “Etik, yolsuzlukla mücadele araçları ve mekanizmalar, etik kurallara yönelik farkındalığın arttırılması ve uygulama usulleri” konularında Yerel Yönetimlerde Etik Projesi Çevrimiçi Çalıştayının düzenleneceği bildirilmiş ve bu çalıştaya Etik Komisyonu üyelerimiz Reyhan MUSLU HATİPOĞLU ve Zeliha ALKAN katılım sağlamıştır.

            Söz konusu proje kapsamında ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunu ilgilendiren konularda ilerleyen tarihlerde yapılacak olan toplantı, eğitim ve çalıştaylara azami düzeyde katılımın sağlanmasına devam edilmesine,

 

 

4. Kurum Amirleri ve Personel:

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. 

Bu kapsamda hizmetlerin yürütülmesinde, 

• Kamu görevlilerinin hediye almaması temel ilke olduğu için konu hakkında gerekli özenin gösterilmesi,

• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması,

• Kamu mallarının,  kaynaklarının işgücü ve imkânlarının kullanılmasında etkin, verimli ve tutumlu davranışlar gösterilmesi,

• Büyükşehir Belediyemizde görev yapan personelin, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini standartları çerçevesinde zaman kaybetmeden yerine getirmeleri,

• İşlemi mevzuat açısından olumsuz olan vatandaşlarımıza nazik, nezaket kuralları çerçevesinde konunun izah edilmesi, mevzuatın açıklayıcı olarak anlatılması ve ikna edilmesinin sağlanması,

• Büyükşehir Belediyemize işlerinin takibi için gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda işlerini yaptırması ve memur  –  vatandaş arasında diyalog sorunu olmaması kapsamında Müdür odaları dahil olmak üzere servis kapılarının mesai saatleri içerisinde sürekli açık bulundurulmasına özen gösterilmesi,

• Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olmalarının sağlanması,  

• Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği hedef edinilmesi,

• Kamu bina ve taşıtları ile diğer kurumsal araçlar, hizmet gerekleri dışında kullanılmaz ve kullandırılmaz. Bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilmesine,

 

5. Bir sonraki toplantı tarihi:

Komisyon olağan toplantılarının her üç ayda bir  Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk pazartesi günü Genel Sekreterlik Makam odasında yaparak çalışmalarına devam etmesine, Ülkemiz genelinde yaşanılan Covid-19 salgın hastalığının yayılma seyrine göre toplantı tarihlerinin revize edilebileceğine;

                        Oybirliği ile karar verilmiştir.