Geri

Etik Komisyon


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

 

 5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 05/04/2019 tarihli ve E.1195 sayılı onayı ile oluşturulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu; Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Birsen KOCATAŞ, Teftiş Kurulu Başkanı Reyhan MUSLU HATİPOĞLU, Hukuk Müşaviri Rabia UÇAR BALABAN ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ali ZAĞLI’nın katılımıyla 18.04.2019 tarihinde saat 10:00 da Genel Sekreterlik makam odasında toplanmış olup, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. Etik Günü ve Haftası:


 Etik duyarlılığın oluşması ve farkındalık yaratmak amacıyla 'Etik Günü (25-31 Mayıs) ve Haftasında' etik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim vb. çalışmaların yapılmasının planlanmasına,

 

2. Etik Sözleşmesi:

 

 • Yönetmeliğin 'Etik davranış ilkelerine uyma' başlıklı 23. maddesinin 2. fıkrası gereğince personelin özlük dosyalarında 'Etik Sözleşme' sinin bulunması yükümlülüğü vardır.
 • Bu kapsamda Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
 • Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam etmektedir.
 • Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara adaylık süresinde verilen hizmet içi eğitimlerde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmeye devam edilecektir.

 

3. İnternet Sitesinde Duyuru:

 

Büyükşehir Belediyemizin Etik komisyonu çalışmalarının gerek kamu personeli ve gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum internet sitesinde paylaşılmasının sağlanmasına,

  

4. Kurum Amirleri ve Personel:

 

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

 

Bu kapsamda hizmetlerin yürütülmesinde,

 

 • Kamu görevlilerinin hediye almaması temel ilke olduğu için konu hakkında gerekli özenin gösterilmesi,
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması,
 • Kamu mallarının,  kaynaklarının işgücü ve imkânlarının kullanılmasında etkin, verimli ve tutumlu davranışlar gösterilmesi,
 • Büyükşehir Belediyemizde görev yapan personelin, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini standartları çerçevesinde zaman kaybetmeden yerine getirmeleri,
 • İşlemi mevzuat açısından olumsuz olan vatandaşlarımıza nazik, nezaket kuralları çerçevesinde konunun izah edilmesi, mevzuatın açıklayıcı olarak anlatılması ve ikna edilmesinin sağlanması,
 • Büyükşehir Belediyemize işlerinin takibi için gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda işlerini yaptırması ve memur  –  vatandaş arasında diyalog sorunu olmaması kapsamında Müdür odaları dahil olmak üzere servis kapılarının mesai saatleri içerisinde sürekli açık bulundurulmasına özen gösterilmesi,
 • Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olmalarının sağlanması,  
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği hedef edinilmesi,
 • Kamu bina ve taşıtları ile diğer kurumsal araçlar, hizmet gerekleri dışında kullanılmaz ve kullandırılmaz. Bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilmesine,

 

4. Bir sonraki toplantı tarihi:


Komisyon olağan toplantılarını her üç ayda bir  Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk pazartesi günü Genel Sekreterlik Makam odasında yaparak çalışmalarını sürdürmesine;


Oybirliği ile karar verilmiştir.