Geri Tüm Meclis Kararları
11- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. , Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

22- 2020 yılı Milas İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.