Geri Tüm Meclis Kararları
4- İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2018/258; K:2018/534 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)” amaçlı İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

8- İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Bodrum Belediye Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  (İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

9- İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan, 443,800 ve 819 nolu taşınmazların bir kısmı üzerinde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. 

11- Muğla İli, Menteşe İlçesi (Akçaova II. Etap) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

12- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. 

14- Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin görüşülmesi. (İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.