Geri Tüm Meclis Kararları
10-2017 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 25. Maddesi gereği görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
11- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 tarih 1440 sayılı yazısı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.04.2017 tarih 2432 sayılı yazısı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih 10786 ve 10788 sayılı yazılarında belirtilen çeşitli iş makineleri için uygulanacak ek fiyat tarifelerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesince görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
16- Menteşe İlçesi, Çamlık Sokak, Cemil Şerif Baydur Sokak ve Kıbrıs Sokak üzerinde 27.03.2017 tarihli, 2017/2-100 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin; ilgide belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 03.03.2016 tarihli ve 42995 sayılı görüş yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarihli ve E.3952 sayılı yazısı  ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-139;14.04.2016-140; 12.05.2016-187) kararlar ve yine Menteşe İlçesinde farklı cadde ve bulvarlar üzerinde belirlenen yol boyu araç park yerlerine ilişkin alınan 14.04.2016-136 sayılı karar doğrultusunda, Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17- Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi (1. Bölge), İçmeler Mahallesi (2. Bölge) ve Turunç Mahallesinde (3. Bölge) hazırlanan ve 27.03.2017 tarihli, 2017/2-99 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin; İlgide belirtilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 03.03.2016 tarihli ve 42995 sayılı görüş yazısı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarihli ve E.3952 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136;14.04.2016-139; 12.05.2016-187) kararlar ve yine Marmaris İlçesinde farklı cadde ve bulvarlar üzerinde belirlenen yol boyu araç park yerlerine ilişkin alınan 14.04.2016-140 sayılı karar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)             
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
25- İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii'nde yer alan tapunun 174 ada 23 parsel (Eski 174 ada 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller) ve 178 ada 14 parsel (Eski 178 ada 9, 10, 11, 12, 13 parseller) nolu parsellerde kayıtlı toplam 143.693,65 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 6994 kW (6.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen“Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
26- Yatağan İlçesi, Madenler Mahallesi, 693 parselde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
27-Milas İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, 412 ada, 6 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Yem Hammaddeleri ve Geri Dönüşüm Tesisi)” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
28- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Yayla Zorlar Mahallesi, 197 ve 233 parselleri üzerinde “Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
29- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) numaralı parsellerde kayıtlı ve “Makilik-Fundalık Alan (MF)” olarak planlı taşınmazların kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Makilik Fundalık Alan (MF)” olarak düzenlenmesine yönelik N18-C-16-D-1-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
30- İlimiz Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 1/1000 ölçekli Yeşilyurt Koruma Amaçlı İlave Revizyon İmar Planı sınırları dahilinde mülga Yeşilyurt Belediyesi’nin 14.12.2012 tarih ve 30 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan 18. Madde uygulaması düzenleme sahası ve düzenleme sahasının güneyinde kalan bir kısım taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
31- Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çavdarlık Mevkii, tapuda 125 ada 34, 37, 39 parsellerde teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
32- İlimiz, Milas İlçesi, Meşelik Mahallesinde yer alan, 451 ada 1 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.