Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :95                            

Karar Tarihi  :11/02/2016              

KONUSU:

            Muğla ili, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, Sarıotluk Mevkii sınırları dâhilinde bulunan Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi alanı içerisinde Muğla ili genelinde hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların bertarafı amacıyla, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin kurulması, tesis inşaatının yapılması ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için gerekli izinlerin alınarak faaliyete geçmesi amacıyla, Menteşe Düzenli Depolama Tesisi alanında uygun görülen alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiralanması hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarihli ve 33887833-301.01-388 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Karar için tıklayınız.