Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :92                                        

Karar Tarihi :10/03/2015               

KONUSU:

       Menteşe İlçesi Denizova Mahallesi 150 ada 27 parsel numaralı 1.315,99 m² Tarla nitelikli taşınmazın tamamının ve Yenice Mahallesi 2694 parsel numaralı 8.497,07 m² Tarla nitelikli taşınmazın 1.531,59 m² lik alanının, ‘Düğün Salonu’ olarak kullanılması koşulu ile Menteşe Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi

         Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın  05/03/2015 tarih ve 47720051-301.01/335 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Menteşe İlçesi Denizova Mahallesi 150 ada 27 parsel numaralı 1.315,99 m² yüzölçümlü, Yenice Mahallesi 2694 parsel numaralı 8.497,07 m² yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazlar Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Menteşe Belediye Başkanlığının 13/02/2015 tarih 1106 sayılı yazıları ile adı geçen taşınmazdan Denizova Mahallesi 150 ada 27 parselin tamamının, Yenice Mahallesi 2694 parselin ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 1.531,59 m² lik alanının, mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanması için Düğün Salonu yapılmak üzere Başkanlığımızdan tahsisi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak taşınmazlar mahallinde incelenmiş, Daire Başkanlığımızca da değerlendirilerek tahsis talebi uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi Denizova Mahallesi 150 ada 27 parsel numaralı 1.315,99 m² Tarla nitelikli taşınmazın tamamının ve Yenice Mahallesi 2694 parsel numaralı 8.497,07 m² Tarla nitelikli taşınmazın ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 1.531,59 m² lik alanının, ‘Düğün Salonu’ olarak kullanılması koşulu ile Menteşe Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, 150 ada, 27 parsel numaralı 1.315,99 m² Tarla nitelikli taşınmazın tamamının ve Yenice Mahallesi 2694 parsel numaralı 8.497,07 m² Tarla nitelikli taşınmazın ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 1.531,59 m² lik alanının, ‘Düğün Salonu’ olarak kullanılması koşulu ile Menteşe Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 Kararın devamı için tıklayınız.