Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :91                                          

Karar Tarihi :10/03/2015               

KONUSU:

            Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesi 830 parsel numaralı 18.365,00 m²  yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın  ‘Asfalt Plent Şantiyesi’ olarak kullanılması koşulu ile Bodrum Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi

            Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın  05/03/2015 tarih ve 47720051-301.01/334 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Bodrum İlçesi Peksimet Mahallesi 830 parsel numaralı 18.365,00 m²  yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Bodrum Belediye Başkanlığının 05/02/2015 tarih 122/2171 sayılı yazıları ile adı geçen taşınmazın ‘Asfalt Plent Şantiyesi’ olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiştir.

Fen İşleri Daire Başkanlığına 23/02/2015 tarih 231 sayılı yazımız ile konu hakkındaki görüşleri sorulmuş, 04/03/2015 tarih 601 sayılı yazıları ile tahsis talebine yönelik uygun görüşleri alınmıştır. Konu Daire Başkanlığımızca da değerlendirilerek  uygun mütalaa edilmiştir.  

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Bodrum İlçesi Peksimet Mahallesi 830 parsel numaralı 18.365,00 m²  yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın  ‘Asfalt Plent Şantiyesi’ olarak kullanılması koşulu ile Bodrum Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesi, 830 parsel numaralı 18.365,00m²  yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın ‘Asfalt Plent Şantiyesi’ olarak kullanılması koşulu ile Bodrum Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına, bedelsiz olarak tahsis edilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.