Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :82                                                   

Karar Tarihi :10/03/2015                            

KONUSU:

           Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2015 tarih ve 62591504-313.03.01-583 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, makamınızca da uygun görülmesi halinde taslak yönetmeliğin Belediye Meclisinde görüşülmesi için yazımızın gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu;

Arz ederim. Denilmektedir.                                                                                                            

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinin aşağıda metni yazılı değişiklikleri meclisimize geldiği şekliyle aynen kabulüne  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME)  UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 8 nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8) Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürü

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 Abone bağlantılarında alt yapı tesisi olması durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü) ile bünyesinde Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmuş bulunan İlçe Belediyelerinde söz konusu izin aranmayacaktır.  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin münferit alt yapı çalışmaları için ruhsat başvuruları istek yazısına (dilekçe, resmi yazı); ilgili kurumun iş bilgi formu, uygulama projesi veya krokisi (onaylı olarak) eklenecektir. Abone bağlantısı alt yapı çalışmaları için ruhsat başvuruları istek yazısına (dilekçe, resmi yazı); ilgili kurumun iş bilgi formu, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni ve abonelik cinsine göre varsa bağlantı krokisi (onaylı olarak) eklenecektir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 13 üncü fıkrasının 2 nci cümlesinde yer alan “tarihe göre yer teslimi ile birlikte” ibaresi  “kazı başlangıç tarihine göre” şeklinde değiştirilmiştir.

            MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            (15) Abone bağlantıları ve münferit işler için yapılacak alt yapı çalışmalarına ait alt yapı ruhsatları; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (g) fıkrası ve 27 nci maddesi doğrultusunda sorumluluk bölgesine göre ilgili belediyesince (ilçe ya da büyükşehir belediyesi) verilecektir. Bu işlere ait Alt Yapı Ruhsat Bedeli, Zemin Tahrip Bedelleri ve Teminatlar ilgili belediyesince (ilçe ya da büyükşehir belediyesi) tahsil edilecektir.

(16) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca çıkarılan ve 27.12.2012 tarih ve 28510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlaman, Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerin bedellerinin tek elde toplanabilmesi için telekomünikasyonla ilgili tüm alt yapı ruhsatları (arıza müdahaleleri dâhil) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Üst yapı tamiratı, kontrol ve denetimi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (g) fıkrası ve 27 nci maddesi doğrultusunda sorumluluk bölgesine göre ilçe belediyesince veya büyükşehir belediyesince yapılacaktır.

(17) Kurum ve kuruluşların menhol, baca, bağlantı odaları gibi yerlerde yapacakları temizlik, kontrol, menhol içi bakım onarım ve kablo çekimi çalışmaları için kazı izni başvuru zorunluluğu yoktur. Bu durumda kurum ve kuruluşlar, AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin Emniyet Tedbirleri konulu 25 inci madde hükümlerini yerine getireceklerdir.

(18) AYKOME ruhsat verme yetkisini genel kurul kararı ile düzenleyebilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden, kazı yapılan yerin tranşe üst kaplaması ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesince yapılacaksa kazı izin bedeli ile birlikte zemin tahrip bedelinin  % 30’ u kadar teminat alınır. Bu bedel banka teminat mektubu olarak da verilebilir. Kesin ve süresiz teminat mektupları kabul edilir. Kazı yapılan yerin tranşe üst kaplaması ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesince yapılacaksa ve hesaplanan Zemin Tahrip Bedeli 2.000 (iki bin)-Türk Lirası (bu tutarın her yıl Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre güncellenmesi koşuluyla) altında ise Zemin Tahrip Bedelinin %30’u kadar teminat alınmayacaktır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(9) Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MUSKİ) kendi  imkânları ile yapacakları çalışmalar ile arıza çalışmalarının ruhsatlandırılmasında, kazı yapılan yerin tranşe üst kaplamasının ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesi tarafından yapılması durumunda sadece Zemin Tahrip Bedeli tahsil edilir. Alt yapı ruhsat bedeli ve teminat alınmaz. Tranşe üst kaplamasının MUSKİ tarafından yapılması durumunda Zemin Tahrip Bedeli ve Teminat alınmaz.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemelerini gösterir proje veya kroki Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne veya İlçelerde ilgili trafik birimlerine sunularak onaylatılacaktır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasındaki  “..alt yapı çalışmaları ile ilgili” ibaresinden sonra  gelmek üzere “ve abone bağlantıları için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 16 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(16) (a) Alt yapı ve üst yapı çalışmalarında, muayene bacaları, menhol, rogar ve benzeri alt yapı tesislerinin hafriyat veya moloz ile doldurulması halinde, bu maddenin 3 üncü fıkrası gereği işlem yapılır. Tutanakta belirlenen süre içinde temizlenmemesi halinde, her bir menhol, rogar ve benzeri için Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmiş olan cezai bedel uygulanır. Ayrıca 5 (beş) gün içerisinde temizleme işleminin yapılmaması halinde, düzeltme işini tesisin sahibi kurum yapar ve masraflarını ilgili kurumdan tahsil eder.

(b) Alt yapı ve üst yapı çalışmalarında, muayene bacaları, menhol, rogar ve benzeri alt yapı tesislerine hasar verilmesi halinde, her biri için Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmiş olan cezai bedel uygulanır. Ayrıca 5 (beş) gün içerisinde verilen hasarı düzeltmemesi halinde, düzeltme işini tesisin sahibi kurum yapar ve masraflarını ilgili kurumdan tahsil eder.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu yönetmeliğin 31 inci maddesinin” ibaresinden sonra “16 ncı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinden sonraki Tespit Tarihi konu başlığı devamında yazılan “MADDE 18”  “MADDE 34” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin “MADDE 34,  MADDE 35,  MADDE 36, MADDE 37 ve MADDE 38” şeklindeki madde numaraları  “MADDE 35, MADDE 36, MADDE 37, MADDE 38 ve MADDE 39” şeklinde değiştirilmiştir.        

MADDE 14 – Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra Belediyemiz web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Yürütür.