Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :77                   

Karar Tarihi :10/03/2015  

KONUSU:

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 724 sayılı yazılarında; Mahalli İdarelerin çokluğu ve bu yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığınca da uygun mütalaa edilen “ Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı” doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri yönetmeliğinin güncellenmesi

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2015 tarih ve 13456491-050.01-2015-838 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 09.12.2014 tarihinde 230 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

            Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 724 sayılı yazılarında; Mahalli İdarelerin çokluğu ve bu yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığınca da uygun mütalaa edilen “ Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı” gönderilmiş olup, bu Yönetmelik Taslağı ve eki Disiplin amirleri çizelgesine bağlı kalarak hazırlanması gerektiği belirtilmektedir.

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik, Mahalli İdarelerce yürürlüğe konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı doğrultusunda güncellenmiş olup, tekrar meclisimizce görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Mahalli İdarelerce yürürlüğe konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı doğrultusunda güncellenmiş olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik’in, meclise geldiği şekilde aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir. 

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

DAİRE BAŞKANLARI

GENEL SEKRETER

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

ŞUBE MÜDÜRÜ/ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER