Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :76                  

Karar Tarihi :10/06/2014    

KONUSU:

Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03.06.2014 tarih ve 70737092- sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Muğla Büyükşehir Belediyesinde görevli memurların Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Muğla Büyükşehir Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1’inci Maddesinin 1’inci fıkrasına giren memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 134’üncü maddesi ile 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 2’nci Maddesi ile Değişik 16'ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Bölüm

Disiplin Amirleri 
Madde 4- Büyükşehir Belediyesi Memurlarının Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri Yönetmelik eki çizelgede gösterilmiştir.(Ek:1)

Memurların Disiplin İşleri

Madde 5- (1) Memurların Disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 6- Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararıyla kabul edildikten sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7-(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

       Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.