Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :71                    

Karar Tarihi 10/06/2014         

KONUSU:

Plan Bütçe Komisyon Kararlarının görüşülmesi a) Düzenli Depolama Atık Kabulü İçin ve Canlı Müzik Yayın İzni Belgesi için Tarife Belirlenmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/06/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

  1-Düzenli Depolama Atık Kabulü İçin Tarife Belirlenmesi          

              Plan ve Bütçe Komisyonun tarafından yapılan inceleme sonucunda “26/04/2006 tarih ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı kanunun 3’üncü maddesinde, çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılırken, kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ilkesine yer verilmiştir ayrıca; 11’inci maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.“ ifadeleri eklenmiştir.

              İlgili madde dayanak gösterilerek, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in amacı aynı yönetmeliğin 1’inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” olarak açıklanmıştır.

              Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri” başlıklı 8’inci maddesinde Evsel Katı Atık İdarelerinin görev ve yetkileri “a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler” şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Toplam sistem maliyeti başlıklı 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında “Ücret, 2464 Sayılı Kanunun Mükerrer 44’üncü maddesi hükmü gereği alınan çevre temizlik vergisi, aynı Kanunun 87’nci maddesi uyarınca alınacak kanalizasyon harcamalarına katılma payı 2560 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelleri toplam sistem maliyetinden çıkartılarak belirlenir.” denmektedir.

              Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme” başlıklı 18’inci maddesi “(1) Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. (2) Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı aşağıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir: a) Atık ağırlığı, b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı, c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı, ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.” denmektedir.

              Mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle düzenli depolama sahalarına atık kabulü için tarifenin Evsel Nitelikli Atıkları Kendi Aracı ile Getirenlere: 20,00 TL/ton olarak onaylanmasına;

  1. Canlı Müzik Yayın İzni Belgesi için Tarife Belirlenmesi

       6360 Sayılı Kanunun aşağıda belirtilen maddesi ile Büyükşehir Belediyesine dönüşen Muğla Belediyesinin, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında yetki devrinin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesi nedeni ile verilecek Canlı Müzik Yayın İzni Belgesi için tarifenin 1.800,00 TL olarak (Bu sadece Büyük Şehir Belediyesinden canlı müzik yayın yetkisini ve almamış, kendi uhdesine almamış Belediyeler için geçerlidir. Onun dışındaki belediyeleri kapsamamaktadır.) onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

MADDE 1 – (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.