Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :63                 

Karar Tarihi :10/03/2015  

KONUSU:

GÜNDEM

       06/03/2015 tarihinde gönderilen 30 maddelik ana gündeme; -5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Datça İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Muğla İli, Datça İlçesi, İskele Mahallesi Kargı Deresi Mevkii, 190 ada 30 parsel, 3.179,15 m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, -Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere on (10) Adet 4x2 pick-up ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bir (1) Adet cenaze nakil aracı ile evde hasta bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere dört (4) Adet hasta nakil ambulansı Alımı, -2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. Maddesinin 2’nci fıkrasında “İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler” denilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahsil edilecek olan 2464 sayılı kanunun 15.inci maddesinin 1. 2. ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin yıl içinde Haziran ve Aralık aylarında 2 eşit taksitle alınabilmesi, -İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513, 514, 515 ve 516 Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, -İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, -İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, -Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a) Ula İlçe Belediyesi 2015 Yılı Ek Bütçe konularının ilave edilmesi ile                              

1) İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun Müşterek Komisyon Raporu a) Muğla Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yolların Belirlenmesi 2) İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları a) Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Karamersin Mevkii, 379, 360, 361 Sayılı Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait 13.01.2015 Gün ve 9 Sayılı Kararının Yeniden Görüşülmesi b) Muğla İli, Kötekli Mahallesi 15-N-1 Paftasında Yer Alan Dm11/9 Nolu Trafo Yerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında c) Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 30k-Iva Ve 30k-Ivb Pafta Dm01/Tr02 Ve Dm01/Tr03 Nolu Trafo Yerlerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında ç) Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi N18-C-18-D Paftasında 154 Kv Bodrum Tm  Enerji İletim Hattı amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında d) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 Ada, 7 Parsel 175 Sayılı Meclis Kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  İtirazı hakkında  e)Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 Ada, 7 Parsel 176 Sayılı Meclis Kararına istinaden onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  İtirazı hakkında f)İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Ormandan tahsisli alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında g) İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Ormandan tahsisli alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında 3) Eğitim, Kültür Gençlik, Spor Komisyon Raporları a) Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik 4)                                                  Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, Boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine, 5393 sayılı Kanunun 25., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi hükmü uyarınca gizli oyla Denetim Komisyonu üyesi seçilmesi,  5) Encümen üyeliğinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, Boşalan encümen üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, 5393 sayılı Yasanın 33., 5216 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereğince gizli oyla encümen üyesi seçiminin yapılması 6) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, Boşalan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 5393 sayılı Kanunun 24., 5216 sayılı Kanunun 15., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi hükmü uyarınca Plan ve Bütçe Komisyon üyesi seçilmesi 7)İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 724 sayılı yazılarında; Mahalli İdarelerin çokluğu ve bu yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığınca da uygun mütalaa edilen “ Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı” doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri yönetmeliğinin güncellenmesi, 8) 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Fethiye İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Fethiye İlçesi, Çerçi Deresi Mevkiinde, 52495,20m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, 9) 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Bodrum İlçesi Peksimet Mahallesi sınırları içerisinde Vahşi Depolama Sahasının rehabilite edilerek kapatılması, Ayrıştırma Tesisi ve Transfer İstasyonu yapılabilmesi için; Bodrum İlçesi Peksimet Mahallesi, 876 parsel numaralı mera alanın içinde ki, 70.000,00 m² ‘lik mera alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, 10) 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Menteşe İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Muğla İli, Menteşe İlçesi, 59572,25 m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, 11) 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi’   ücret tarifesinin belirlenmesi 12) Ula İlçe Belediyesi 2015 Yılı Ek Bütçe 13) 2015 yılında Ula İlçe Belediyesi Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifeleri, 14) Finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Bundan sonra Dünya Bankası olarak anılacaktır) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, İller Bankası A.Ş.'nin Dünya Bankası Kaynaklarından temin edeceği Belediyemize; 1- Düzenli Depolama Tesisi (Menteşe) Tıbbı Atık Bertaraf Tesisi+Biyogazdan elektrik üretimi, 2- Düzenli depolama Tesisi Yeni Lot (Fethiye), 3- Düzenli depolama Tesisi (Milas) projesi için kullandıracağı 45.000.000,00.-TL (kırk beş milyon Türk Lirası) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını imzalamaya, krediyi kullanmaya ve krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması, 15) Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 6 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici ile 2 Adet Kar Bıçağı ve Tuz Serpme Aparatı olmak üzere iş makinalarının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması 17) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Marmaris - Çamlı Köyü Uygulama İmar Planında  410, 411, 1644 numaralı parsellerde,  belediyemizce 700 farklı bitki türünden oluşan "Botanik Bahçesi" kurulmasına yönelik Projenin 5216 Sayılı Yasanın 7. Maddesi (m) fıkrası hükmü gereği Güney Ege Kalkınma Ajansı Alternatif Turizm Destek Programına dahil olması, 18) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin son bendi gereğince, Büyükşehir Belediyemiz ile S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Şartları Protokolün imzalanması,  19) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması, 20) Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının onaylanması,  21)  Dünya su sorunlarının tartışıldığı ve bu yılki ana teması “Yerel ve Bölgesel Yönetimler” olan 7. Dünya Su Forumu 12-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacaktır. Tüm giderleri program çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak olan foruma Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ ün ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki ÜLGEN’ in katılımı, 22) İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy Göktepe Mevkii 18 pafta 33 ada 112 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği,  23) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-c-02-a-3c paftasında yer alan 1 adet DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  24) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 25) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 26) 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararları gereğince kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması 27) 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu  kararları gereğince kapanan İncirköy Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması,  28) Muğla ili, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesinde bulunan 1815.00 m2 yüzölçümlü 2586 ada 1 parselin kamulaştırmasının yapılması için, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10’uncu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması 29) Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesi 830 parsel numaralı 18.365,00 m²  yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın  ‘Asfalt Plent Şantiyesi’ olarak kullanılması koşulu ile Bodrum Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi 30) Menteşe İlçesi Denizova Mahallesi 150 ada 27 parsel numaralı 1.315,99 m² Tarla nitelikli taşınmazın tamamının ve Yenice Mahallesi 2694 parsel numaralı 8.497,07 m² Tarla nitelikli taşınmazın 1.531,59 m² lik alanının, ‘Düğün Salonu’ olarak kullanılması koşulu ile Menteşe Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi, 31) 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Datça İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Muğla İli, Datça İlçesi, İskele Mahallesi Kargı Deresi Mevkii, 190 ada 30 parsel, 3.179,15 m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, 32) Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere on (10) Adet 4x2 pick-up ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bir (1) Adet cenaze nakil aracı ile evde hasta bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere dört (4) Adet hasta nakil ambulansı Alımı, 33) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. Maddesinin 2’nci fıkrasında “İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler” denilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahsil edilecek olan 2464 sayılı kanunun 15.inci maddesinin 1. 2. ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin yıl içinde Haziran ve Aralık aylarında 2 eşit taksitle alınabilmesi, 34) İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513, 514, 515 ve 516 Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 35) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 36) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 37) Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a) Ula İlçe Belediyesi 2015 Yılı Ek Bütçe; tekliflerinden oluşan 37 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.