Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 61                  

Karar Tarihi : 09/02/2017    

KONUSU:

       22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği ekte sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasının görüşülmesi.

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 27/01/2017 tarih ve 13456491-907.02-455 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;