Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :59                 

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

İLLER BANKASI A.Ş. TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK "SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ" KAPSAMINDA, İLLER BANKASI A.Ş.'NİN DÜNYA BANKASI KAYNAKLARINDAN TEMİN EDECEĞİ VE BAĞLI İDAREMİZ OLAN MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 1- MARMARİS AAT YAPILMASI İŞİ, 2- FETHİYE ÖLÜDENİZ AAT YAPILMASI İŞİ, 3- İL GENELİ İÇME SUYU YAPIMI İŞİ, 4- BODRUM AAT'LERDE REVİZYON YAPILMASI İŞİ İLE 5- BODRUM 2. ETAP AAT YAPIM İŞİ PROJELERİ İÇİN KULLANDIRACAĞI 207.550.000,00.-TL (İKİYÜZYEDİ MİLYON BEŞYÜZELLİBİN TÜRK LİRASI) TUTARINDAKİ KREDİ TALEBİNE YÖNELİK TAAHHÜTNAMEYİ VE ALT KREDİ ANLAŞMASINI MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL SIFATI İLE İMZALAMAYA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. OSMAN GÜRÜN'ÜN YETKİLİ KILINMASI 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 79556812-849.99/224 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Bundan sonra Dünya Bankası olarak anılacaktır) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, İller Bankası A.Ş.'nin Dünya Bankası Kaynaklarından temin edeceği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğüne 1- Marmaris AAT Yapılması İşi, 2- Fethiye Ölüdeniz AAT Yapılması İşi, 3- İl Geneli İçme suyu Yapımı İşi, 4- Bodrum AAT'lerde Revizyon Yapılması İşi ile 5- Bodrum 2. Etap AAT Yapım İşi projeleri için kullandıracağı 207.550.000,00.-TL (İkiyüzyedi milyon beşyüzellibin Türk Lirası) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınmasının görüşülüp karara bağlanmak üzere yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Bundan sonra Dünya Bankası olarak anılacaktır) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, İller Bankası A.Ş.'nin Dünya Bankası Kaynaklarından temin edeceği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğüne 1- Marmaris AAT Yapılması İşi, 2- Fethiye Ölüdeniz AAT Yapılması İşi, 3- İl Geneli İçme suyu Yapımı İşi, 4- Bodrum AAT'lerde Revizyon Yapılması İşi ile 5- Bodrum 2. Etap AAT Yapım İşi projeleri için kullandıracağı 207.550.000,00.-TL (İkiyüzyedi milyon beşyüzellibin Türk Lirası) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.