Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 53                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          o) Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 505 Ada, 37 ve 38 parsel numaralarında kayıtlı toplam 6.095,86 m2 yüzölçümlü taşınmazlarda “Konut Alanı” kullanımından “Özel Sosyal Altyapı Alanı (Toplantı ve Düğün Salonu)” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2017 tarihli raporunda;

          07.02.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-274 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 505 Ada, 37 ve 38 parsel numaralarında kayıtlı toplam 6.095,86 m2 yüzölçümlü taşınmazlarda “Konut Alanı” kullanımından “Özel Sosyal Altyapı Alanı (Toplantı ve Düğün Salonu)” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-274 sayılı yazısında;