Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :50                            

Karar Tarihi  :13/05/2014               

KONUSU

Muğla Fuarcılık Anonim Şirketine %20 oranında 1000 Hisseye Tekabül Eden 1.000.000,00 Lira Sermaye ile Ortak Olunması

          Mali Hizmetler Dairesi  Başkanlığı’nın 07/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/a maddesinde, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yapılması belediyenin görev yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Aynı kanunun 70’inci maddesinde şirket kurabileceği, 75nci maddesinde; belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği, gerekli kaynak aktarımında bulunacağı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği hüküm altına alınmıştır.

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/i maddesinde; Bütçe içi işletme ile, Türk Ticaret Kanuna tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.

         Ayrıca 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında kanunun Mahalli İdareler Özelleştirme Uygulamaları başlıklı 26. Maddesinde; “…. Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.” Denilmektedir.

         Bahis edilen kanunlar çerçevesinde 05/09/2012 tarih ve 115 nolu Muğla Belediye Meclisinin vermiş olduğu karara istinaden Muğla Belediyesinin 28/12/2012 tarih ve 6536 sayılı yazısı ile İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne Şirket Kurulması talep edilmiştir. Bakanlığın 09/04/2014 tarih ve 7814 sayılı yazısı ile söz konusu talebimizin tekrardan değerlendirilerek talebin devam etmesi durumunda Büyükşehir Belediye Meclisinde  karar alınarak Bakanlığa gönderilmesi talep edilmektedir.  

         Bu nedenle 5393 Sayılı Kanunun 15/J ve 75’ inci maddesinin (a) bendi gereğince yapımı planlanan Güney Ege Kalkınma Ajansı  (GEKA) tarafından yürütülmekte olan Güdümlü Proje Destekleri kapsamında finanse edilecek olan Muğla Fuarcılık Anonim Şirketine %20 oranında 1000 hisseye tekabül eden 1.000.000,00 lira sermaye ile ortak olunması için izin verilmesine  OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.