Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 457                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         g) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.10.2016 tarih ve 4665 sayılı kararı ile uygun bulunan,  Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2016 tarih, 3997 sayılı kararı doğrultusunda, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmazda ve 290 ada, 29-30 parseller ile imar yolunda hazırlanan 1. derece Arkeolojik Sit alanının ve tescilli anıtsal yapı ile koruma alanının işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

          29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/11/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-6306 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.10.2016 tarih ve 4665 sayılı kararı ile uygun bulunan,  Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2016 tarih, 3997 sayılı kararı doğrultusunda, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmazda ve 290 ada, 29-30 parseller ile imar yolunda hazırlanan 1. derece Arkeolojik Sit alanının ve tescilli anıtsal yapı ile koruma alanının işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/11/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-6306 sayılı yazısında;