Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 436

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

f) Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;            

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Marmaris Belediye Meclisinin 22/10/2015 tarih ve 111, 113 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 108.700.000,00 lira’lik ödenek verilmiştir. 

Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 108.700.000,00 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3- 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları(C) cetvelinde gösterilmiştir.Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 Sayılı harcırah kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden kurumumuzca ödenecektir. 

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.