Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 41                                     

Karar Tarihi  : 13/02/2020                                


KONUSU:

    İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” (TF0A5029) kapsamında, Bankanın Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (Bileşen A)” projesinin finansmanı için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman GÜRÜN’ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.


     Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2020 tarihli ve 79556812-105.04-715 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


  Kararın devamı için tıklayınız