Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :41                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

       d) İLİMİZ ULA İLÇESİ KENT İÇİ TAŞIT DÜZENLEMESİ AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU TALEBİ                                                                                       

                   İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30/01/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

            İlgi:     30/01/2015 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2015 tarih ve 36521862-310.99-55 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.01.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" İlimiz Ula İlçesi Kent İçi Taşıt Düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi " konusu görüşüldü. 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında; 

“Ula Belediye Başkanlığı’nın 24.10.2014 tarih ve 2223 yazısı ve eklerinde  Ula Kent İçi Taşıt Düzenlemesi Amaçlı İmar Planı Değişikliği için UİP-5041 sayılı plan işlem numarası alınarak 01.10.2014 tarih ve 50 sayılı Ula Belediye Meclisi kararı alınarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun olduğu belirtilerek onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu Plan Revizyonu çalışması yapılan alanın 06.01.2011 tarih ve 07 sayılı Ula Belediye Başkanlığı Meclisi kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu, Muğla 2.İdare Mahkemesinin 2011/67 Esas ve 2012/1463 kararı ile iptal edildiği ve Kent İçi Taşın Yolunun 30 metreden 21 metreye düşürülerek hazırlanan Kent içi Taşıt Yolu Düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisimizce 09.09.2014 tarih ve 132 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmış ve Başkanlığımızca 09.09.2014 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup bu süre içerisinde her hangi bir itiraza konu olmamıştır. 

Yapılan değerlendirmede Ula Belediye meclisince karara bağlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ‘’2013/41 sayılı Plan İşlem Numarası Verilmesi Genelgesi ‘’ uygulaması gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Plan İşlem Numarası alınmamış olduğundan söz konusu dosyanın Ula Belediye Başkanlığına iade edilmiştir. 

Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Ula Belediye Meclisince UİP-5041 sayılı plan işlem numarası alınarak 01.10.2014 tarih ve 50 sayılı meclis kararıyla uygun bulunarak başkanlığımıza iletilmiştir. 

Böylece; Marmaris yolundan başlayarak Kentiçi Gazi Mustafa Kemal Bulvarından devam eden mahkeme kararı ile iptale konu olan ve Başkanlığımızca Kent içi Taşıt Yolu Düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 21 metreye dönüşen Kent İçi Taşıt Yolunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak 3 adet plan hükmü getirilmiştir.

Teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerinde;

1-Mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Ula Uygulama İmar Plan Hükümleri geçerlidir.

2-Bu Plan Revizyonunun yürürlüğe girmesinden sonra hazırlanacak imar uygulamalarında daha önce terk edilen alanlar dikkate alınacaktır.

3-Bu planda açıklanmayan hususlarda, 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plan Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu Hükümleri geçerlidir.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 04.01.2010 tarih ve 42693 sayılı görüşü doğrultusunda kavşak düzenlemesinin yapıldığı, Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2012 tarih ve 395 sayılı kararı doğrultusunda tescilli Mezarlık Alanının plana işlendiği, mülkiyet verileri, güncel hâlihazır ve yerinde uygulamalar sonucunda ruhsat verilerek inşaa edilen yapılarda dikkate alınarak, planda ve çekme mesafelerinde düzenlemeye gidildiği anlaşılmıştır. 

            Bununla birlikte 2.nolu plan hükmünde yer alan “İmar Uygulaması” ifadesinden 3194 sayılı kanunun 18’inci maddesinin anlaşılması gerektiği” İfade edilmektedir. 

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan;“Ula İlçesi Belediye sınırlarında Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlenmesi yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, Muğla 2.İdare Mahkemesinin 2011/67 ve 2012/1463 sayılı kararı doğrultusunda Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Ula İlçesi Belediye sınırlarında Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Komisyon görüşü doğrultusunda, Komisyondan geldiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.