Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 40                

Karar Tarihi   : 14/01/2016            

KONUSU:

İlimiz sınırları içerisinde imar planlarına altlık oluşturmak için mevcut ve yeni alımı yapılacak Stereo Hava Fotoğraflarından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritalar ile Renkli  Ortofoto Haritaların Üretilmesi” işinin Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden yıllara yaygın olarak yapılması hususunun görüşülmesi                                                                                                           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 87026510-310.99-179 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.