Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 397                             

Karar Tarihi   : 15/12/2017                 

KONUSU:


          35. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          a) İlimiz, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesinde yer alan 218 ada, 1 ve 3219 numaralı parsellerinde “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.12.2017 tarihli raporunda;

15.12.2017 tarihinde saat 16.39’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2017 tarih ve 53618066-310.99-7533 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesinde yer alan 218 ada, 1 ve 3219 numaralı parsellerinde “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2017 tarih ve 53618066-310.99-7533 sayılı yazısında;