Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 39                               

Karar Tarihi  : 13/02/2020           


KONUSU:

            6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren belde belediyeleri ile köylerin, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi (31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerler) kapsamında hak sahipliğinin bulunduğu tespit edilen ve Maliye Hazinesi adına orman sınırı dışına çıkarılan 69 adet taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere hak sahipliğinin devrine yönelik karar alınması hususunda 13/06/2018 tarih E.2047/14924 sayılı yazımız ile Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Başkanlığı'na talebimiz iletilmiştir. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 2020/04 numaralı kararı ile 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" kapsamında satın alma hakkı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiş olup; İlimiz, Marmaris İlçesi, Hisarönü Mahallesi, 193 parsel numaralı taşınmazın 6292 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satın alınması yönünde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince görüşülmesi


          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.02.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.346 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


  Kararın devamı için tıklayınız.