Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 388                            

Karar Tarihi : 15/12/2017                

KONUSU:

           22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği ekte sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasının görüşülmesi.     

               İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 29/11/2017 tarih ve 58798979-907.02-4401 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;