Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 35                         

Karar Tarihi  : 13/02/2020             


KONUSU:

2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 20.12.2019 tarihli ve 36924739-841.02.15-E.22535 sayılı yazısı gereğince 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi ve değiştirilmesi talep edilen ücretler ile ilgili yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre karar alınmak üzere görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2020 tarihli raporunda;