Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :350                          

Karar Tarihi  :08/10/2015                         

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

f)Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi

Plan ve Bütçe  Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 09/09/2015 tarihli ve 23665726-050.01.03-2015-896 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesi " konusu görüşüldü.

Gerektiğinde sporu teşvik etmek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak 5393 sayılı Kanunla Belediyelere verilen görev ve sorumluluk olması nedeniyle 3.Sırasında bulunan Amatör Faaliyetler gündüz Ücretsiz kısmının çıkarılarak;


Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi teklif edilen aşağıdaki tabloda belirtilen tarifelerin; 

TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI  2015 YILI GELİR TARİFESİ

Halı Saha Kiralama İçin

Akşam

1 Saati : 48,00 TL

Halı Saha Kiralama İçin

Gündüz

1 Saati : 36,00 TL


olarak kabul edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.                     


Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklayınız..