Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :348                                  

Karar Tarihi   :11/08/2016                      

KONUSU:

         Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Datça 1. Kademe Kızlanaltı Mevkii İçmesuyu Depo ve Şebeke İnşaatı, Kavaklıdere ve Ula 1. Kademe Kanalizasyon İnşaatı işi için toplam 15.952.125,00 TL (onbeşmilyon dokuzyüzelliikibin yüzyirmibeş) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemiz Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi 

         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli ve 44338531-301.05-2615 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.