Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                            T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 322                          

Karar Tarihi : 13/12/2018              

KONUSU:


29. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, 649 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4- C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.12.2018 tarihli raporunda;

13/12/2018 tarihinde saat 16:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7320 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, 649 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4- C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7320 sayılı yazısında;