Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :319              

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) Bodrum Belediyesi’nin 24/07/2015 tarih ve 16233 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 19/08/2015 tarihli raporunda;

Bodrum Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi

Büyükşehir Belediye Meclisince 13/08/2015 günü yapılan toplantısında komisyonunuza havale edilen “Bodrum Belediyesi Evsel Katı Katı Atık Tarifesi” gündemi aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 19/08/2015 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri ve maliyetlendirme raporları incelemeye alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda “26/04/2006 tarih ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı kanunun 3üncü maddesinde, çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılırken, kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ilkesine yer verilmiştir ayrıca; 11inci maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.“ ifadeleri eklenmiştir.

İlgili madde dayanak gösterilerek, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in amacı aynı yönetmeliğin 1inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” olarak açıklanmıştır.

Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri” başlıklı 8inci maddesinde

Evsel Katı Atık İdarelerinin görev ve yetkileri;

a)Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,

b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle,

c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler” şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Toplam sistem maliyeti başlıklı 13üncü maddesinin 2nci fıkrasında“Ücret, 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereği alınan çevre temizlik vergisi, aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca alınacak kanalizasyon harcamalarına katılma payı 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelleri toplam sistem maliyetinden çıkartılarak belirlenir.” denmektedir.

Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme” başlıklı 18inci maddesi “(1) Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. (2) Evsel katı atık

hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı aşağıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir:

a) Atık ağırlığı,

b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,

c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,

ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.” denmektedir.

Ekte bulunan ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından 24/07/2015 tarih ve 16233 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin gönderildiği şekilde ve İlgili İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile meclisimize havalesine OYBİRLİĞİ ile uygun görüldü. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Yukarıda metni yazılı Bodrum Belediyesi’nin 24/07/2015 tarih ve 16233 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi ile ilgili söz konusu rapor ve ekinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..