Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 318                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

           27- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b) İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 240 ada 6 parsel nolu taşınmazın bir kısmının 2.Derece Doğal Sit alanında kaldığı, plan onama işlemlerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrı ayrı yapılacak olmasından dolayı Başkanlığımızın onama yetkisi bulunan kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onama yetkisinin 3194 sayılı İmar Kanunun 9.maddesi ile 644 sayılı KHK’nın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilerek teklif planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporunda;

       14.09.2017 tarihinde saat 15.55’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-5614 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 240 ada 6 parsel nolu taşınmaz bir kısmının 2.Derece Doğal Sit alanında kaldığı, plan onama işlemlerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrı ayrı yapılacak olmasından dolayı Başkanlığımızın onama yetkisi bulunan kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onama yetkisinin 3194 sayılı İmar Kanunun 9.maddesi ile 644 sayılı KHK’nın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilerek teklif planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-5614 sayılı yazısında;