Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 302                                 

Karar Tarihi : 14/09/2017                      

KONUSU:


      2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

      a-Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03.08.2017 tarih 15371 sayılı yazısı ile "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İle Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluk Ağı Dışında Kalan Taşıt Yolları Kenarında Bulunan Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesine Yönelik Ücret Tarifesi" nin Haziran 2017 ÜFE oranına göre artırılması ve tarifeye ilave yapılması ile 11.05.2017 tarih 200 sayılı kararı ile onaylanan Trafik Etüdü Kurum Görüş Bedeli ücret tarifesine "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin taşınmazlarında yapılacak projelere yönelik hazırlanan trafik etütlerinden ücret alınmaz." notunun eklenmesine dair tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi uyarınca görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.08.2017 tarihli raporunda;