Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :295                            

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi 146 Ada 16 ve 18 nolu parsellerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri yapılması hususunun görüşülmesi

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2015 tarihli ve 47720051-301.01/1606 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait Hizmet Binası/Köy Konağı niteliğindeki taşınmazları, her iki kurumunda yetki ve sorumluluğundaki hizmetleri gerçekleştirebilmesi için İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları arasında ½ hisse oranlarında devretmiştir. Aynı zamanda 20/03/2014 tarihli Komisyon Kararının 3. paragrafı “Ancak, Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 45. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arsında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda ½ hisse oranlarında devri yapılan Hizmet Binası/Köy Konağı niteliğindeki taşınmazlarda İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz hizmet vermeye başlamıştır. Ancak söz konusu taşınmazlarla ile ilgili öngörülemeyen elektrik,  su, telefon vb. abone bedelleri ile binalara ait bakım ve tadilat giderlerinin karşılanması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle gerek İlçe Belediyesinin gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğundaki hizmetleri aksatmadan yerine getirebileceği şekilde söz konusu ½ hisseli taşınmazların taksim ve devir işleminin yapılması Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması, Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi 146 Ada 16 ve 18 nolu parsellerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılmasına ve Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi 146 Ada 16 ve 18 nolu parsellerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

Ek için tıklayınız.