Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :282                

Karar Tarihi  :13/08/2015     

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
  2. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesi

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 07/08/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 03/07/2015 tarih ve 23665726-050.01.03/2015-604 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen " Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesi " konusu görüşüldü.

Komisyon Görüşü: Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesi meclise sunulduğu şekliyle, değişiklik yapılmadan aynen aşağıdaki şekilde kabul edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

 

TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 YILI GELİR TARİFESİ
 Yeşilyurt Maşat Açık Düğün Alan             (Günlük)                     250,00 TL 
 

                                                   Aylık     (4 Hafta)        40,00   TL                                                           Düğerek Spor Salonu Kirası            

                                                                   Haftalık (3 Çalışma)  15,00  TL


       Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

       Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesinin yukarıda metni yazılı plan ve bütçe komisyon raporunda belirtildiği şekilde kabulüne; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.