Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :281                            

Karar Tarihi  :13/08/2015               

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
 2. Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönergenin görüşülmesi

    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/07/2015 tarihli raporunda;

            23/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 30141038-010.04-2597 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönergenin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" Bilindiği üzere Çevre Düzeni Planı bulunan ancak imar planı bulunmayan alanlarda “plansız alanlar imar yönetmeliği”ne göre yapılaşma talepleri karşılanabilmekteydi. Muğla büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ve yetkimiz dahilinde bulunan alanda “1/25.000 ölçekli Muğla 2025 Nazım İmar Planı belediye meclisimizde görüşülmüş olup onaylanma sürecindedir. Söz konusu nazım imar planının onaylanması ile birlikte “plansız alanlar imar yönetmeliği”nin uygulanma olanağı kalmayacaktır.

6495 sayılı kanunla 3194 sayılı kanunun 8’inci maddesine (ğ) fıkrası eklenmiştir. Bu fıkra da; “ğ) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür.” Denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 27’nci maddesinde ise; “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir.” Denilmektedir.

Bu maddelerden hareketle uygulamada birliğin sağlanması amacıyla gerek ilçe belediyelerimizin ve gerekse de ilgili meslek odalarının görüşleri alınarak daire başkanlığımızca ‘Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkında Yönerge' hazırlanmıştır.

Bu yönerge ile; Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde kalan, köyden mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000'in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki yapı izni uygulamalarına yönelik ilçe belediyelerimizce verilecek hizmetlerin etkin verimli ve uyum içinde yürütülmesi, çevresel etkiler gözetilerek koruma ve kullanma dengesinin korunması ve geliştirilmesi, kırsal nitelikteki yerleşmelerin fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanması hedeflenmektedir.

            Hazırlanan bu yönerge; Uygulama İmar Planı Bulunmayan, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planında aksine bir hüküm getirilmemiş olan, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan, herhangi bir korunan alanda kalmayan (sit, ÖÇK vb), köyden mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000'in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden ve uygulama imar planı bulunmayan yerleri kapsamaktadır. Uygulama imar planının onaylanması ile bu yönerge yeni bir meclis kararı alınmaksızın yürürlükten kalkması öngörülmekte olup ilgili yönergenin içinde de bu hususa yer verilmiştir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönerge'nin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ (ğ) maddesi ile 27 ' inci maddesine, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa ve Muğla Büyükşehir  Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızın Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 20’inci maddesine istinaden  Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunda yazımız ve ekinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönerge” taslağının görüşülmesi teklifi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup madde metinlerinin bazılarında tereddüde mahal vermemek amacıyla bazı değişiklikler yapılması gerektiğine komisyonumuzca kanaat getirilmiş olup bu değişiklikler;

2’inci maddesi (4)’üncü fıkrasında yer alan “(4) Kırsal nitelikli yerleşme alanı dışında kalan alanlarda yapılacak resmi ve özel bütün yapılar 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmeliklere, varsa öncelikle Nazım İmar Planına ve 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı hükümlerine tabidir.” hükmü,

 • “(4) Kırsal nitelikli yerleşme alanı dışında kalan alanlarda yapılacak resmi ve özel bütün yapılar 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmeliklere, varsa öncelikle Nazım İmar Planı hükümlerine tabidir.” Şekline,

              6’ıncı maddesi (2)’inci fıkrasında yer alan “(2)Sınır tespiti yapılmamış mahallelerin Kırsal nitelikli yerleşme alanına ilişkin sınırları, ilgili ilçe belediyesince bu yönergenin kabulünü takip eden 3 ay içerisinde belirlenir. Kırsal nitelikli yerleşme alanı sınırı; ilgili kurum görüşleri alınmak suretiyle, yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerdeki mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alandır. İlçe ve büyükşehir belediye meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan kırsal nitelikli yerleşme alanını ifade eder.” Hükmü,

 • “(2) Sınır tespiti yapılmamış mahallelerin Kırsal nitelikli yerleşme alanına ilişkin sınırları, ilgili ilçe belediyesince bu yönergenin kabulünü takip eden 3 ay içerisinde belirlenir. Kırsal nitelikli yerleşme alanı sınırı; ilgili kurum görüşleri alınmak suretiyle, yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerdeki mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin 50 metre dışından geçirilen sınır içinde kalan alandır. İlçe ve büyükşehir belediye meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan kırsal nitelikli yerleşme alanını ifade eder.” Şekline,

            6’ıncı maddesi (6)’ıncı fıkrasında yer alan “(6) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri 6360 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak yapılarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili ilçe belediyesi tarafından onaylanır. Bu çalışma ilçe belediyesinin kırsal yerleşme alanı tamamında veya bir bölümünde kentsel tasarım projeleri yapmasına engel teşkil etmez. Yerleşme ve yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli açısından önem arz eden yerleşme alanlarında bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amacıyla ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri hazırlanabilir. Köy tasarım rehberleri ilgili idare meclisi kararı ile onaylanır ve uygulanır.” Hükmü,

 • “(6) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri 6360 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak yapılarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca ilgili ilçe belediyesi tarafından onaylanır. Bu çalışma ilçe belediyesinin kırsal yerleşme alanı tamamında veya bir bölümünde kentsel tasarım projeleri yapmasına engel teşkil etmez. Yerleşme ve yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli açısından önem arz eden yerleşme alanlarında bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amacıyla ilgili idarelerce kırsal tasarım rehberleri hazırlanabilir. Kırsal tasarım rehberleri ilgili belediye meclisi kararı ile onaylanır ve uygulanır.” Şekline,

            6’ıncı maddesi (8)’inci fıkrasında yer alan “(8) 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı’nda özel planlama alanlarında bahsedilen bölgelerde bu yönergede geçen hükümler uygulanmaz.” Hükmü,

 • “(8) 1/25 000 ölçekli 2025 Muğla Nazım İmar Planı’nda özel planlama alanlarında bahsedilen bölgelerde bu yönergede geçen hükümler uygulanmaz.” Şekline,

            6’ıncı maddesi (9)’uncu fıkrasında yer alan “(9) Bu yönergedeki hususlar özel çevre koruma, kentsel ve doğal sit gibi korunan alanlarda geçerli değildir.” Hükmü,

 • “(9) Bu yönergedeki hususlar özel çevre koruma, kentsel ve doğal sit, gibi korunan alanlar ile turizm merkezleri gibi alanlarda geçerli değildir.” Şekline,

           6’ıncı maddesi (16)’ıncı fıkrasında yer alan “(16) Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları öncelikle bodrum katlarda tertiplenir. Ancak;  zeminde su çıkması veya sert kaya vb. olması halinde belediyeden alınacak izin ile müştemilat arka bahçelerde, yapı yaklaşma mesafesi içinde veya dışında, yoldan görünmemek ve saçak seviyesi hizası tabii zeminden (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak, taban alanına dahil olmak ve her durumda 25 m2 yi aşmamak şartı ile yapılabilir.” Hükmü,

 • “(16) Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları öncelikle bodrum katlarda tertiplenir. Belediyeden alınacak izin ile müştemilat arka bahçelerde, yapı yaklaşma mesafesi içinde veya dışında, yoldan görünmemek ve saçak seviyesi hizası tabii zeminden (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak, taban alanına dahil olmak ve her durumda 25 m2 yi aşmamak şartı ile yapılabilir.” Şekline,

           6’ıncı maddesi (22)’inci fıkrasında yer alan “(22) Konutlarda çatılar oturtma şeklinde, yerel mimari tarz ve özellikler göz önünde bulundurularak, beşik ya da kırma çatı türünde % 33 eğimle yapılacaktır. Ancak; yerel mimari tarz ve özellik arz eden bölgelerde  (örneğin; Bodrum İlçesi gibi) bu hüküm uygulanmaz. Yapılarda çekme kat ya da çatı katı yapılamaz. Yöresel Çatı uygulaması bulunan kırsal alanlarda bu hüküm geçerli değildir. İlgili ilçe belediyeleri kırsal yerleşme alanları ile ilgili tasarım öngörülerini kırsal yerleşme alanı bütününde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.” Hükmü,

 • “(22)Konutlarda çatılar oturtma şeklinde, yerel mimari tarz ve özellikler göz önünde bulundurularak, beşik ya da kırma çatı türünde % 33 eğimle yapılacaktır. Ancak; yerel mimari tarz ve özellik arz eden bölgelerde  (örneğin; Bodrum İlçesi gibi) bu hüküm uygulanmaz. Yapılarda çekme kat ya da çatı katı yapılamaz. Yöresel Çatı uygulaması bulunan kırsal alanlarda bu hüküm geçerli değildir. İlgili ilçe belediyeleri kırsal yerleşme alanları ile ilgili tasarım öngörülerini kırsal yerleşme alanı bütününde yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” Şekline,

6’ıncı maddesi (23)’üncü fıkrasında yer alan “(23) Güneş enerjisi panelleri çatı eğimine paralel, görsel kirlilik yaratmayacak şekilde konuşlandırılacaktır. Tesisata ilişkin gereçler ve su deposu çatı örtüsü altına yerleştirilecektir.” Hükmü,

·         “(23) Güneş enerjisi panelleri çatı eğimine paralel, görsel kirlilik yaratmayacak şekilde konuşlandırılacaktır. Tesisata ilişkin gereçler ve su deposu çatı örtüsü altına yerleştirilecektir. Çatı örtüsü olmayan yapılarda ilgili belediyesi yetkilidir.” Şekline,

6’ıncı maddesi (26)’ıncı fıkrasında yer alan “(26) Orman Alanlarında 6831 sayılı orman kanununda belirtilen ormanların bakımı, korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlı tesisler dışında hiçbir tesis yapılamaz. Yenilenebilir enerji tesislerinin yapılabilmesi için o alanın orman niteliğini kaybetmiş olması esastır. Orman arazisi ile çevrili özel mülkiyete konu arazilerde ilgili tüm kurum ve kuruluşların uygun görüşünü almak kaydıyla günübirlik tarımsal pansiyon (Tarımsal Turizm) tesisleri yapılabilir. Bu arazilerde tarımsal faaliyetlerin, doğal/ekolojik ürüne yönelik tarımsal denemelerin yapılması ve yerinde tanıtılması zorunlu olup en küçük 20.000 m2 'lik alanda yapılabilir.

Tarımsal turizm yerleşme alanına ait Nazım ve Uygulama imar planları yapılıp onaylanmadan hiçbir yapı ve tesise izin verilemez.

Kırsal/Tarımsal Turizm yapılabilmesi için kamuya açık bir yoldan cephe almak kaydıyla…” Hükmü,

 • “(26) Orman Alanlarında 6831 sayılı orman kanununda belirtilen ormanların bakımı, korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlı tesisler dışında hiçbir tesis yapılamaz. Yenilenebilir enerji tesislerinin yapılabilmesi için o alanın orman niteliğini kaybetmiş olması esastır. Orman arazisi ile çevrili özel mülkiyete konu arazilerde ilgili tüm kurum ve kuruluşların uygun görüşünü almak kaydıyla günübirlik tarımsal pansiyon (Kırsal Turizm) tesisleri yapılabilir. Bu arazilerde tarımsal faaliyetlerin, doğal/ekolojik ürüne yönelik tarımsal denemelerin yapılması ve yerinde tanıtılması zorunludur.

Kırsal turizm yerleşme alanına ait Nazım ve Uygulama imar planları yapılıp onaylanmadan hiçbir yapı ve tesise izin verilemez.

Kırsal Turizm yapılabilmesi için kamuya açık bir yoldan cephe almak kaydıyla…” şekline,

           Üçüncü bölüm başlığında yer alan “…Yerleşme alanı sınırı tespit edilmiş alanlar içerisinde uygulanacak ilkeler” ifadesi,

 • “…Kırsal Yerleşme alanı sınırı tespit edilmiş alanlar içerisinde uygulanacak ilkeler” şekline,

8’inci maddesi (8)’inci fıkrasında yer alan “(8) Yerleşimin ihtiyacına yönelik olarak kamu kurumlarınca yapılacak ilk ve orta öğretim tesisi, sağlık tesisi, ibadet yeri ve güvenlik tesisi vb. gibi kamu yararı içeren tesislerin yer seçimi yetkili idarelerce yapılacak olup bu yapı ve tesislere uygulama ya da avan projeleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.” Hükmü,

 • “(8) Yerleşimin ihtiyacına yönelik olarak kamu kurumlarınca yapılacak ilk ve orta öğretim tesisi, sağlık tesisi, ibadet yeri ve güvenlik tesisi vb. gibi kamu yararı içeren tesislerin yer seçimi yetkili idarelerce yapılacak olup bu yapı ve tesislere uygulama ya da avan projeleri doğrultusunda özellik arz eden binalar hariç yakın çevresindeki yapıların yüksekliği aşılmamak kaydıyla işlem yapılacaktır.” şekline,

8’inci maddesi (10)’uncu fıkrasında yer alan “(10) Her türlü yapı için yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur.” Hükmü,

 • “(10) İlgili mevzuatla gelen istisnalar hariç, her türlü yapı için yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur.” şekline,

8’inci maddesi (12)’inci fıkrasında yer alan “ (12) İlgililerince parsele ait aplikasyon krokisi alınması zorunludur. İmar durumu belgesi, ancak söz konusu aplikasyon krokisi ve tapu tescil belgesine istinaden düzenlenebilir.” Hükmü,

 • “(12) Mimari proje onayı aşamasında ilgililerince parsele ait aplikasyonlu imar durumu belgesi alınması zorunludur. İmar durumu belgesi, ancak söz konusu aplikasyon krokisi ve tapu tescil belgesine istinaden düzenlenir. Bilgi amaçlı talep edilen imar durumu belgeleri için aplikasyon belgesi istenmez” şekline,

 Dönüştürülmüştür.

 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ (ğ) maddesi ile 27 ' inci maddesine, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa ve Muğla Büyükşehir  Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızın Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 20’inci maddesi uyarınca “"Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönerge” nin DEĞİŞTİRİLEREK UYGUN OLUDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönergenin görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ (ğ) maddesi ile 27'nci maddesine, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa ve Muğla Büyükşehir  Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızın Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 20’nci maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.