Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 280                            

Karar Tarihi : 10/08/2017                 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile hisseli olan ve ekli listede mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazların, diğer hissedarlarına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında satılması hususunun, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.  

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2017 tarih ve 43826297-752.01/1977 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;