Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :280                           

Karar Tarihi  :13/08/2015               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
  2. Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası mevkii, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden

    düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-2600 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası mevkii, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi:   a) Menteşe Belediye Başkanlığının 05.06.2015 gün, 4297 sayılı yazısı

b) Menteşe Belediye Meclisinin 02.06.2015 gün, 101 sayılı kararı

c) Başkanlığımızın 29.06.2015 gün, 9811 sayılı yazısı

d) Menteşe Belediye Başkanlığının 06.07.2015 gün, 5061 sayılı yazısı

İlgi (a) yazı (EK-1) ile Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası Mevkiinde yer alan tapuda 46 pafta, 5708, 2645, 2643, 3083 sayılı parseller; N20-A-25-D-4-A pafta, 109 ada, 3 ve N20-A-25-D-3-B-25-C pafta, 109 ada, 2 sayılı parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Menteşe Belediye Meclisinin 02.06.2015 gün, 101 sayılı (ilgi [b])kararı ile kabul edildiği belirtilerek, yazı ekinde sunulan UİP 12217,1 numaralı plan değişikliği teklif dosyası ile ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesi gereğince işlem yapılması talep edilmiştir.

İlgi (b) meclis kararı (EK-2) ile planlama alanının onaylı uygulama imar planında “E:0.50, Hmax: 7.50m”, yapı yaklaşma mesafeleri karayolundan 25m, komşu parsellerden 5m ve diğer yollardan 10m koşullara sahip “Sanayi Alanı” kullanımında kaldığı; UİP 12217,1 plan işlem numaralı plan değişikliği teklifi ile söz konusu imar adasında yapı yaklaşma mesafesinin 12m’lik taşıt yolundan 5m olacak şekilde düzenlendiği, kat yüksekliği ve yoğunluğa ilişkin bir karar üretilmediği, plan değişikliğinin İmar Kanunu, 1/5000 ölçekli Bayır Nazım İmar Planı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olduğu belirtilerek 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi denmiştir.

Başkanlığımızın, Menteşe Belediye Başkanlığına hitaplı ilgi (c) yazısına (EK-3) cevaben Menteşe Belediye Başkanlığı ilgi (d) yazısı (EK-4) ve ekleri ile ilgili plan değişikliği teklifi dosyasına ait eksik belgeleri tarafımıza iletilmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; mülkiyeti Ali GÖLGE adına kayıtlı, tarla vasıflı 2643 sayılı parselin bir kısmı ile mülkiyeti ENTAŞ Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı, tarla vasıflı 5708, 2645, 3083 sayılı parseller, mülkiyeti ENTAŞ Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı, arsa vasıflı 109/2, 109/3, 109/4 sayılı parseller ile 109/1 sayılı parselden müteşekkil, 92.441,12m2 yüzölçümlü yapı adasını kapsayan planlama alanının mülga Bayır Belediye Meclisinin 03.06.2013/14 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli meri Bayır Beldesi Revizyon İmar Planının N20-A-25-C-4-A ve N20-A-25-D-3-B imar paftalarında kısmen “E: 0,50, Hmax: 7,50m” yapılaşma yoğunluğuna sahip “Sanayi Alanı”; kısmen de “E: 0,60, Hmax: 12,50m” yapılaşma yoğunluğuna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olduğu, meri imar planında yapı yaklaşma sınırlarının ise yapı adasının karayoluna dayanan güney cephesinde 25m, 24m’lik taşıt yoluna dayanan batı cephesinde 10m, 12m’lik taşıt yoluna dayanan kuzey cephesinde 10m, 10m’lik taşıt yoluna dayanan güneydoğu cephesinde 10m, yaya yollarına ve 12m’lik taşıt yoluna dayanan doğu cephesinde ise 5m olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

İmar planı değişikliği ile söz konusu yapı adasının “Sanayi Alanı” olarak planlı kısmının kuzeyinde, 5708, 2645, 2643 sayılı parsellerin cephe aldığı 12m’lik taşıt yoluna dayanan kuzey cephesinde onaylı imar planında 10m olan yapı yaklaşma sınırının 5m olarak düzenlendiği; plan onama sınırının yapı adası bütününü içine alacak şekilde geçirildiği ancak yapı adasının kuzey cephesinde yapı yaklaşma sınırında yapılan düzenleme dışında bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir. Yapı adası içindeki 109/1 ve 2643 sayılı parseller dışında tüm parsellerin mülkiyeti ENTAŞ Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait olup plan değişikliği ile yeniden düzenlenen kısımda kalan 2643 sayılı parsel maliki Ali GÖLGE tarafından plan değişikliğine muvafakat verilmiş olduğu; yapı adasının güneyinde, karayoluna cepheli ve yeniden düzenlenen kısma girmeyen 109/1 sayılı parsel malikinden ise muvafakat alınmadığı görülmüştür.

Ek olarak; 2013/41 sayılı Genelge kapsamında İlçe Belediyesince plan değişikliğine ait “UİP 12217,1” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

            Bahse konu plan değişikliğine ilişkin; “Onaylı 1/1000 Ölçekli Bayır Belediyesi (Mülga) Revizyon İmar Planı Hükümleri Geçerlidir” şeklinde bir (1) adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Uygulama İmar Planı değişikliğinin mevcut Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olmadığı ancak plan onama sınırının, muvafakat alınmadığı anlaşılan 109/1 sayılı parselin planlama alanı dışında kalacak şekilde düzenlenmesi şartıyla uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası Mevkiinde, “Bayır Beldesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı”nın N20-A-25-C-4-A ve N20-A-25-D-3-B imar paftalarında yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası mevkii, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” teklifi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup plan onama sınırının, muvafakat alınmadığı anlaşılan 109/1 sayılı parselin planlama alanı dışında kalacak şekilde düzenlenmesi şartıyla 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

       Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası mevkii, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.