Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :271                 

Karar Tarihi  :13/08/2015      

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
 2. Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parsele ilişkin toplam kurulu gücü 1  MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2015 tarih ve 53618066-310.01.03-2585 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parsele ilişkin toplam kurulu gücü 1 MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi: 02.06.2015 tarihli ve 396/989 sayılı Yatağan Belediye Başkanlığı’nın yazısı

            İlgide kayıtlı yazı ile Yatağan Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 2015/68 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, tapunun 14 pafta, 1299 nolu kadastro parselinde kayıtlı, şahıs mülkiyetindeki, 24.380,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, 20.829,00 m2’lik planlama alanında toplam kurulu gücü 1 MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

            Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 1. Bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak kısmen “Orman Alanı” kısmen “Tarım Arazisi” kullanımında kaldığı,
 2. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarih ve 4 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli GES Amaçlı Nazım İmar Planının bulunduğu,
 3. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler arasında “Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi” nin yer alması sonucu söz konusu alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen Üretim Lisansının alınma zorunluluğu dışında tutulduğu tespit edilmiştir.
 4. Ayrıca, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 08.09.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporuna göre söz konusu taşınmaz yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1) stabilite sorunlu alan” ve “ Önlemli Alan 3 (ÖA-3) su baskını açısından önlem alınabilecek alan” olarak tespit edilmiş ve Öneri İmar Planında Önlemli Alan 3 (ÖA-3) olarak belirlenen alan planlama alanı dışında bırakılmıştır.

Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; (Ek-1)

 1. Söz konusu taşınmaz üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” olarak plan kararı getirildiği,
 2. Güneş Enerji Santrali (GES) alanının kuzeyindeki mevcut Yatağan – Kavakköy taşıt yolundan servis alabilmesi için GES alanı olarak önerilen sahanın doğusunda otoparkla sonlanan 10 metrelik taşıt yolu düzenlendiği,
 3. 1 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali alanında yapılaşma koşulunun; ayrık nizam, yapı yaklaşma mesafeleri: yoldan 10 mt., komşudan 5 mt. olacaktır. E= 0.30, Yençok :7.50 mt. ( 1 kat asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis yapılması halinde  Yençok : 6.50 mt.(2 kat)’dir. şeklinde belirlendiği,
 4. Aşağıda yer aldığı şekliyle 18 adet plan hükmünün bulunduğu tespit edilmiştir.

Plan hükümleri;

 1. Planda onama sınırları içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alan ve otopark gibi kamu yararına ayrılan yerler, bedelsiz olarak tapuda terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez. İmar uygulaması, planın bütününde aynı zamanda yapılacaktır. İmar uygulaması aşamasında mülkiyet aplikasyon krokisindeki koordinat değerleri ile rapor ekinde verilen sayısal ortamda hazırlanmış olan değerler esas alınacaktır.
 2. Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.
 3. Yapılarda çatı katı ve çekme kat yapılamaz.
 4. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
 5. Bir parselde birden fazla yapılanmaya gidildiğinde yapılar arasındaki mesafeler en az 10 mt. olacaktır.
 6. Yapılarda "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.
 7. Binalara kot, binanın oturacağı tabii zemin köşe kotları ortalamasından verilecektir. Kot farkından kat kazanılmaz.
 8. 1 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali alanında yapılaşma nizamı: ayrık nizam yapı yaklaşma mesafeleri: yoldan 10 mt., komşudan 5 mt. olacaktır. E:0.30, Yençok:7.50 mt. (1 kat asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis yapılması halinde Yençok: 6.50 mt.(2 kat)'dir.
 9. Güneş enerjisi panelleri yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde, arazinin tamamına yapılabilecek olup, yapı emsaline dahil değildir.
 10. Yapılacak olan tesislerin Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu sağlanacaktır.
 11. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 21.07.2014 tarih, 10272 sayılı yazısına istinaden, uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin ek-1 ve ek-2 listeleri kapsamında kalması durumunda "çevresel etki değerlendirmesi olumlu" veya "çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir." kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
 12. Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 14.07.2014 tarih ve 5756 sayılı yazısına istinaden, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması gerekmektedir.
 13. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.07.2014 tarih, 1852 sayılı yazılarına istinaden, yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanması halinde Müdürlüğe ve/veya Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi gerekmektedir.
 14. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 08.09.2014 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporuna uyulacaktır.
 15. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün 05.08.2014 tarih ve 481735 sayılı yazısına istinaden alanın güneyinde bulunan kuru derenin akışının engellenmemesi ve olabilecek taşkına karşı gerekli önlemler alınacaktır.
 16. Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine uyulacaktır.
 17. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2014 tarih ve 746-9897 sayılı yazısına istinaden;

-Yeni tesis edilecek DM'nin bina tipi ve teknik özellikleri şirketimizce belirlenecek olup, bu noktadaki dağıtım hatları DM ile irtibatlandırılacaktır.

-T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nden tesisin kurulumuna ilişkin uygunluk görüşü alınacaktır.

maddelerine ve görüş yazısında yer alan diğer koşullara uyulacaktır.

     18.Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli çevre düzeni planı, 3194 sayılı imar kanunu ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak, söz konusu taşınmaza ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılaşma koşulunun; “ayrık nizam, yapı yaklaşma mesafeleri: yoldan 10 mt., komşudan 5 mt. olacaktır. Maksimum toplam inşaat alanı 500 m2’dir. Yençok :7.50 mt. ( 1 kat asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis yapılması halinde  Yençok : 6.50 mt.(2 kat)’dir.” şeklinde yer aldığı tespit edildiğinden, teklif planın yapılaşma koşulunun üst ölçekli planı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uyumsuzluğu söz konusudur.

Bu kapsamda, Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin;

 1. 8’inci maddesindeki “1 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali alanında yapılaşma nizamı: ayrık nizam yapı yaklaşma mesafeleri: yoldan 10 mt., komşudan 5 mt. olacaktır. E:0.30, Yençok:7.50 mt. (1 kat asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis yapılması halinde Yençok: 6.50 mt.(2 kat)'dir.” hükmünde yer alan E=0.30 inşaat emsalinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda “Maksimum toplam inşaat alanı 500 m2” şeklinde revize edilmesi gerektiği,
 2. 18’inci maddesindeki “Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” hükmündeki,

bu planın üst ölçeği olan onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunması nedeniyle, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni planına uygun onama yapılmış olduğu sonucu ortaya çıkacağından, plan hükmünde atıfta bulunulması tereddütleri beraberinde getirecektir. Dolayısıyla, anılan plan hükmünün,  “Bu planda açıklanmayan hususlarda Yatağan-Şeref-1299 parsele ilişkin GES amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

Şekline dönüştürülmesinin Daire Başkanlığımızca daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, tapunun 14 pafta, 1299 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde toplam kurulu gücü 1 MW olan “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parsele ilişkin toplam kurulu gücü 1 MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi; tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarih ve 4 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli GES Amaçlı Nazım İmar Planını Plan hükümlerine uygun olmadığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylı nazım imar planına ve hükümlerine uygun olmasının 3194 sayılı kanunun amir hükmü olduğu, bu nedenle ilçe belediye meclisince karara bağlanan plan üzerinde değişiklik yapılması gerektiği, bu nedenle;

“8.       1 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali alanında yapılaşma nizamı: ayrık nizam yapı yaklaşma mesafeleri: yoldan 10 mt., komşudan 5 mt. olacaktır. E:0.30, Yençok:7.50 mt. (1 kat asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis yapılması halinde Yençok: 6.50 mt.(2 kat)'dir.”

Şeklindeki plan hükmünün;

“8.       1 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali alanında yapılaşma nizamı: ayrık nizam yapı yaklaşma mesafeleri: yoldan 10 mt., komşudan 5 mt. olacaktır. Maksimum toplam inşaat alanı 500 m2, Yençok:7.50 mt. (1 katlı ve asma katlı yapılması halinde), iki kat yapılması halinde Yençok: 6.50 mt.(2 kat)'dir. Yapı idari tesis amaçlı olup başka amaçla kullanılamaz”

Şekline dönüştürülmesi;

“18.     Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli çevre düzeni planı, 3194 sayılı imar kanunu ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

Şeklindeki plan hükmünün ise;

“18. Bu planda açıklanmayan hususlarda Yatağan-Şeref-1299 parsele ilişkin GES amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı planı hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

Şekline dönüştürülmesinin uygun olacağı belirlenmiş olup, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca DEĞİŞTİRİLEREK ONAYLANMASININ UYGUN OLACAĞINA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.


            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parsele ilişkin toplam kurulu gücü 1  MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.