Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 267                             

Karar Tarihi  : 10/08/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

j) Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde hazırlanan Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 04.03.2016 tarih ve 2016-41 sayılı meclis kararı uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Danıştay 6. Dairesi’nin 20.11.2008 tarihinde E: 2008/62255, K: 2008/8028 sayılı kararı gereğince 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

       28.07.2017 tarihinde saat 14.30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.99-4326 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde hazırlanan Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 04.03.2016 tarih ve 2016-41 sayılı meclis kararı uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Danıştay 6. Dairesi’nin 20.11.2008 tarihinde E: 2008/62255, K: 2008/8028 sayılı kararı gereğince 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.99-4326 sayılı yazısında;