Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

                                                                                                                                                 

Karar No       : 246                       

Karar Tarihi : 12/12/2019           

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, 130 ada, 16 parsel numaralı 5.235,92 m² yüz ölçümlü taşınmazın ekli vaziyet planında "A" ile gösterilen ve mevcut çok amaçlı salonu da kapsayan 2.589,55 m²'lik kısmının çok amaçlı salona ek müştemilat yapılarak kullanılması koşulu ile teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine tahsis talep yazılarına istinaden Menteşe Belediye Başkanlığı'na bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.

 

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3327 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;