Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :241              

Karar Tarihi :09/07/2015   

KONUSU:

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan ve yapılması zarureti doğan Hizmet Binaları inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 2.500.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 19.500.000,00TL ve 2017 yılı için 2.000.000,00TL ödeneklerin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/06/2015 tarih ve 61458346-841.02.01-2741 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

  Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi-Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Bakkalyeri Mevkii Tapunun 131 Ada, 1 nolu parsel üzerine yapılacak olan Makina ve İkmal Hizmet Binası, Muğla İli Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Tapunun 30 Pafta, 582 Ada,147 nolu Parsel üzerine yapılacak olan 2 nolu Ek Hizmet Binası  ve Muğla İli Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi Tapunun 667 Ada, 69 nolu parsel üzerine yapılacak olan İdari bina inşaatlarının  yapımı gerek mevcut Makine İkmal Binasının paylaşımda Belediyemizde kalmaması ve gerekse bütün birimlerimizin idari binaya ihtiyaç duyması nedeniyle yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuştur.

Fen İşleri Daire Başkanlığımızın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Hizmet Binaları inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin a bendinde;

“Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 2.500.000,00-TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 19.500.000,00-TL ve 2017 yılı için  2.000.000,00-TL ödeneklerin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi konularının Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınması için yazının havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan ve yapılması zarureti doğan Hizmet Binaları inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 2.500.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 19.500.000,00TL ve 2017 yılı için 2.000.000,00TL ödeneklerin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesine; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.