Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :238                                                                                                           

Karar Tarihi :12/12/2019         

 

KONUSU:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. TR32/19/FD Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynaklar" Başlığı altında proje başına mali destek tutarı Azami: 200.000 TL; mali destek oranı Azami: %100 olarak belirtilmiştir. Proje kapsamında; başvurulması planlanan “Muğla Büyükşehir Belediyemiz Uhdesinde Bulunan İlimiz Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Bozalan Mevkiinde 1 MW GES Yapımına Yönelik Fizibilite” projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02.12.2019 tarihli ve 46240020-020-E.3395 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;