Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :235                            

Karar Tarihi  :09/07/2015             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

h) Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada, 207 parsel güneyi cephesi yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-2129 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada, 207 parsel güneyi cephesi yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi  a) 13.04.2015 tarih ve 967 sayılı Ula Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

         b) 01.04.2015 tarih ve 22 sayılı Ula Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi (a) yazı ile İlimiz Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada 207 parsel güney cephesinde yol olan alanda hazırlanan Yol Düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin Ula Belediye Başkanlığı’nca resen hazırlanmış olduğu ve 01.04.2015 tarih ve 22 sayılı Ula Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.(Ek-1)

Söz konusu alana ilişkin alınan İlgi (b) meclis kararında ise; 207 parselde onaylı Ula İmar Planında mevcut konut alanında kalan alanın imar uygulaması görmesi durumunda yaklaşık 70 m2’lik bir parçayı ihdas etmesi gerekliliği ortaya çıktığı ancak koruma cephesi olarak onaylanmış planda kavşak noktasındaki ada dönüşünü rahatlatmak amacıyla konut adasının köşesinin tekrar planlandığı belirtilmektedir. (Ek-2)

Plan açıklama raporunda; bahse konu alanın onaylı imar planında konut alanı olarak planlandığı ancak alanda mülkiyet olmadığından 12 ada 207 parselin imar uygulaması sırasında ihdas zorunluluğu ortaya çıktığı ayrıca alanda trafik akışının rahat sağlanmadığı, yolun genişletilmesi ihtiyacının olduğu görülmektedir.  Planlama çalışması yapılan alanın yaklaşık 70 m2 olduğu ve bu alanın yaklaşık 30 m2’si kuzey cephede bulunan 207 parsele ihdas edilmek suretiyle imar uygulaması yapılacağı ve yeni düzenleme ile yaklaşık 40 m2’lik bir alanın yol ve küçük bir meydan olarak kamuya kazandırılacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak ise,

  1. Mevcut Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri geçerlidir.
  2. Yapılarda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
  3. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
  4. Bu planda açıklanmayan hususlarda; 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 4 adet plan hükmü getirildiği belirlenmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan incelemede;

- Söz konusu plan değişikliği ile mevcut imar planına göre koruma cephesi olarak belirlenen konut adasının köşesinde kavşak noktasındaki dönüşü rahatlatmanın amaçlandığı,

-Plan değişikliğinin yalnızca ada köşesindeki cephede düzenlenmiş olduğu ve bunun dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmıştır.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; plan hükümlerinin;

  1. Yapılarda afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
  2. Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli imar planı ve plan hükümleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Olarak değiştirilmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin,

-Ayrıca plan paftası üzerinde yapılan incelemede plan değişikliği onama sınırının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmadığı değiştirilerek onaylanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi 12 ada 207 sayılı parselin güney cephesinde hazırlanan Yol Düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim"Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada, 207 parsel güneyi cephesi yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, komisyonumuzca incelenmiş olup plan değişikliğine ait plan hükümlerinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendiği şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada, 207 parsel güneyi cephesi yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.