Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :234                           

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ğ) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-2125 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi a) 23.03.2015 tarih ve 2085 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı yazısı.

      b) 03.03.2015 tarih ve 34 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi(a) yazı ile İlimiz Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta 60 parsel nolu taşınmazın Menteşe Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen UİP-10105/1 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7.maddesine göre Belediye Meclisimizce onaylanması talep edilmektedir.(EK-1)

Söz konusu taşınmaza ilişkin alınan ilgi (b) meclis kararında ise; yapılan plan değişikliğinde taşınmazın güneydoğusunda bulunan trafo alanının parselin kuzey kısmına taşındığı ve yine parselin güneydoğusunda ayrılmış olan tek parça otopark alanının kapasitesinin artırılarak 10 mt lik taşıt yolu üzerinde cep otopark şeklinde düzenlendiği, Trafo yeri değişikliğiyle ilgili Aydem Elektrik A.Ş’ye görüş sorulduğu ve görüşün olumlu olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı bu alanda fonksiyon değişikliği, emsal ve yükseklik artışı talep edilmediği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak çizim yapılması amacıyla yapılması düşünülen “Ticaret Turizm” (TİCT) fonksiyonu olarak değişiklik hazırlandığı. TİCT (Ticaret Turizm) alanı olarak planlanan alanda; içerisinde ticari amaçlı yapılar, konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyo-kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabileceği belirtilerek teklif edilen UİP-10105/1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 Sayılı İmar Kanununa, Gülağzı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olduğu ve söz konusu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebinin kabul edilmesine ve 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir. (EK-2)

Plan Açıklama Raporunda; söz konusu taşınmazın Yürürlükteki Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında kaldığı, öneri plan değişikliğinde Ticaret-Turizm Alanı kullanımı olarak belirlendiği, doğusunda yer alan otopark alanının cep otopark olarak değiştirildiği ve Onaylı planda otopark alanına bitişik halde bulunan trafo alanının parselin kuzey-kuzeydoğusu cephesine taşındığı görülmektedir. Yapılan değişiklikle otopark alanı ve Ticaret Turizm Alanının büyüklüğünde herhangi bir azalmanın söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

     Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak ise,

 1. Söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Muğla İli, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parselde yer alan konut dışı kentsel çalışma alanı ile ilgilidir. Bu adada yer alan otopark ve trafo alanının aynı ada içinde yer değişikliği teklifi hazırlanmıştır.
 2. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş Muğla İl Müdürlüğü’nün 09.01.2015 tarih, 17540 sayılı uygun görüşü ile trafo alanının parselin kuzeyine taşınması önerilmektedir.
 3. Yapılaşma koşullarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup E:0.50, Yençok:7.50mt., çekmeler karayolundan 25 mt., diğer yollardan 5 mt. olacaktır.
 4. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak çizim yapılması gerektiğinden “konut dışı kentsel çalışma alanı” tanımının bu yönetmeliğin detay kataloğunda 1/1000 ölçekte taraması bulunmadığından, “ticaret-turizm” (TİCT) fonksiyonunun yapılması düşünülen faaliyeti kapsadığından TİCT amaçlı plan değişikliği hazırlanmıştır. Buna göre TİCT alanları; içerisinde ticari amaçlı yapılar, konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alanıdır.
 5. Bu planda açıklanmayan hususlarda, 1/100.000 ölçekli AMD Çevre Düzeni Planı hükümleri, 1/1000 ölçekli Gülağzı İmar Planı hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile buna bağlı olarak çıkartılan 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.

Şeklinde 5 adet plan hükmü getirildiği belirlenmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan incelemede;

-Söz konusu plan değişikliği gerekçesinin otopark alanının yeniden düzenlenmesi ve trafo yeri değişikliği amaçlı olduğu,

- Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın Mekansal Planlar yapım yönetmeliğine uygun olması için “Ticaret-Turizm” olarak düzenlendiği,

-Parselin batı cephesinde yer alan karayolu güzergahında kalan kısmında bir değişiklik yapılmadığı sadece doğu kısmında değişiklik yapıldığı,

-Emsal ve yükseklik artışı getirmediği,

      -Trafo yeri değişikliği için uygun görüş alındığı anlaşılmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi (1) nolu bendinde “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.”

(3) nolu bendinde ise “ İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; plan hükümlerinin;       

 1. TİCT alanı; içerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır. Üst katlar konut olarak kullanılamaz.
 2. AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğü’nün 09.01.2015 tarih, 17540 sayılı yazısındaki koşullara uyulacaktır.
 3. TİCT alanında; Min. Parsel büyüklüğü:2000 m2, E:0.50, Yençok:7.50 mt., 1 kat ve parselde idari ve sosyal tesis yapılması halinde bu binanın yüksekliği 6,50 mt., 2 kat olabilir. Çekmeler karayolundan 25 mt., diğer yollardan 5 mt. olacaktır.
 4. Uygulama ve ruhsat işlemlerinde karayolu kamulaştırma sınırı esas alınacaktır.
 5. Bu planda açıklanmayan hususlarda, mülga Muğla İl Özel İdaresi’nce 06.05.2009 tarih ve 163-266 sayılı kararıyla onaylanan Gülağzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.

Olarak değiştirilmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi Kolçak Mevkii N20c-13a-2d pafta 60 parsel sayılı taşınmazda 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup plan hükümlerinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından geldiği şekliyle uygun olmakla birlikte 1 no’lu plan hükmünde yer alan “Üst katlar konut olarak kullanılamaz” ifadesinin tereddüde mahal bırakmaması için ;

“1.       TİCT alanı; içerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır. Üst katlar konut olarak kullanılamaz.” Şeklindeki plan hükmünün

“1.       TİCT alanı; içerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır. Parsellerde konut kullanımı yer alamaz.” Şekline dönüştürülmesi hususları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.