Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :23

Karar Tarihi :13/01/2015   

KONUSU:

Fazla Mesai  (İtfaiye ve Zabıta Personeli)  

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2015 tarih ve 13456491-050.01-2015-15 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           6583 sayılı 2015 yılı Bütçe Kanununun K Cetvelinin b bendinin 1. fıkrası “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği, 657 sayılı kanunda belirtilen, çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (Destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre,

          -Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 403 TL’yi geçemez” denilmektedir.

          Belediyemizde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 2015 yılı fazla çalışma ücretinin tespiti için meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.  

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Belediyemizde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere verilecek 2015 yılı fazla çalışma ücretinin 403 TL olarak tespitine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.