Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :226                            

Karar Tarihi :09/07/2015                

KONUSU:

1.        İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-1722 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ancak Belediye Meclisimizin; 11.06.2015 tarihli toplantısında komisyonda kalması önerilen "İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi:    a) 31.03.2015 gün, 7904-25495 sayı ile kayıtlı Kemal Gürsel Türkmen’e ait dilekçe

İlgi(a)dilekçe (EK-1) ile Kemal Gürsel TÜRKMEN adına kayıtlı Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsel sayılı ve meri imar planlarında “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı taşınmazda ilgili kurum görüşleri ve UKOME kararı doğrultusunda “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı imar planı değişikliği teklifinin Başkanlığımızca incelenerek onaylanması talep edilmiştir.

Arşiv kayıtlarımıza göre, bahse konu taşınmazın, Ortaca Belediye Meclisinin 02.08.2002/14 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonu ve 04.02.2003/04 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonu (EK-2)kapsamında bir kısmının doğusundaki 10mlik taşıt yolu cephesinde yol boyunca “B-5” yapılaşma koşuluyla “(Konut altı) Ticaret Alanı” olmak üzere “A-3, TAKS/KAKS: 0,30/0,90” yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak, kalan kısmının ise “Yol” ve “Otopark” olarak düzenlenmiş iken Ortaca Belediye Meclisinin 04.04.2012/24 ve 03.05.2012/33 sayılı kararları ile taşınmazın “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlanmış kısmının “LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu” olarak düzenlendiği plan değişikliği onaylanmıştır. (EK-3)

Ancak, Selahi Yılmaz vekili Av. Orhan Zengin tarafından 2012 yılında, plan değişikliğini onaylayan ve itirazı reddeden meclis kararlarının iptaline yönelik dava açılmış; Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2012/687 Esas sayılı dosyada görülen davada “(…) kavşak mesafesi açısından LPG ikmal ve akaryakıt satış istasyonu kullanımının geliştirilmesinin planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından” denilerek 2014/253 Karar sayısı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. (EK-4) Davalı Ortaca Belediye Başkanlığınca E:2012/687, K:2014/253 sayılı kararın temyizi ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay Altıncı Dairesine 2014/5800 Esas sayılı dosyada dava açılmış olup 23.07.2014 tarihinde istemin reddine karar verilmiştir.

Ek olarak, yine Selahi Yılmaz vekili Av. Orhan Zengin tarafından 312 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda bulunan LPG ve Akaryakıt İstasyonu için Kemal Gürsel Türkmen adına düzenlenmiş olan 12.11.2012 tarih ve 1211/111 sayılı yapı ruhsatının iptaline yönelik dava açılmış; Muğla 2. İdare Mahkemesinde 2013/198 Esas sayılı dosyada görülen davada Muğla 1. İdare Mahkemesinin E: 2012/687, K: 2014/253 sayılı kararı ile dava konusu yapı ruhsatının dayanağı imar planının iptal edilmiş olması sebebiyle 2014/327 Karar sayısı ile iptaline karar verilmiştir. (EK-5) Davalı Ortaca Belediye Başkanlığınca E:2013/198, K:2014/327 sayılı kararın temyizi ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay Altıncı Dairesine 2014/6382 Esas sayılı dosyada dava açılmış olup 09.09.2014 tarihinde istemin reddine karar verilmiştir.

Bu halde, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, mahkeme kararı ile plan değişikliğinin iptal edilmesinin ardından plansız kalan davaya konu taşınmaza ilişkin yeniden plan yapılması zorunlu olduğundan bir önceki onaylı imar planlarındaki kullanım koşulları ve yapılaşma hakları ile “Konut+Ticaret

Alanı” olarak 11.11.2014 gün, 175 Meclis Kararı ile Nazım ve 11.11.2014 gün, 176 sayılı Meclis Kararı ile Uygulama İmar Planı onaylanmıştır. (EK-6)

27.11.2014 ile 29.12.2014 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda askıya çıkarılan plan değişikliklerine yönelik taşınmaz sahibi Kemal Gürsel Türkmen vekili Av. Sezgin Biçer’e ait 22.12.2014 gün, 36901 sayı ve 22.12.2014 gün, 36896 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri Büyükşehir Belediye Meclisimizin Mart ayı olağan toplantısında görüşülerek, Nazım İmar Planına yönelik itirazın 10.03.2015 tarih, 69 sayılı Meclis Kararı ve Uygulama İmar Planına yönelik itirazın 10.03.2015 tarih, 70 sayılı Meclis Kararı ile reddine karar verilmiştir.

Son olarak, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.03.2015 gün, 2015-1860 sayılı yazısı ile de bahse konu taşınmazda bulunan “LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu” için Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından 03.07.2013 tarihinde düzenlenmiş olan “geçiş yolu izin Belgesi’nin iptal edildiği bildirilmiştir. (EK-7)

Plan değişikliği teklifi dosyasında yapılan incelemede; söz konusu O21-B-16-A-1-C-2 pafta, 312 ada, 7 parselde kayıtlı, 5245,31m2 yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazın 2012 yılında onaylanan ve daha sonra iptal edilen plan değişikliğine göre imar uygulamasının yapıldığı, bu halde 3129,67m2yüzölçümlü imar parseli oluştuğu anlaşılmıştır. Plan değişikliği teklifi ile Başkanlığımızca onaylanan imar planlarında “Konut+Ticaret Alanı” olarak tanımlı imar adasının kuzey cephesinde yol boşluğu artırılıp, batıda yer alan otoparkı çevreleyen yaya yolları ise daraltılarak “E: 0.40, Yençok: 7.50m” yapılaşma koşulları ile “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 5245m2 büyüklüğündeki planlama alanında “Konut+Ticaret Alanı” olarak belirlenmiş 2785m2 yüzölçümlü imarlı alan bulunmakta iken “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak 3129m2 yüzölçümlü imar alanı oluşturulduğu anlaşılmıştır.

İlgi (a) dilekçe ve ekli plan değişikliği teklif dosyası ile taşınmazın tekrar “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin dayanakları plan açıklama raporunda şu şekilde açıklanmıştır:

1.      Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 09.01.2015 tarih, 221 sayılı kararı (EK-8) ile Ortaca Sirkülasyon Planının onaylandığı,

Bu plana göre, taşınmazın batısından geçen ve taşınmazın kuzeyinden geçen taşıt yolu ile kesişen 10m genişliğindeki taşıt yolunun karayolu ile taşınmazın güney sınırı arasında kalan kısmının “kapanacak ve otopark olarak düzenlenecek link” olarak belirlendiği,

Bu halde,  taşınmazın batısından geçen taşıt yolunun kapatılması ile taşınmazın kuzeyinden geçen taşıt yolu ile oluşturduğu kavşağın; böylece Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2014/253 sayılı kararının gerekçesinde dile getirilen kavşak mesafesi koşulunun, dolayısıyla da plan iptal sebebinin ortadan kalkmış olacağı belirtilmiştir.

2.      Ayrıca, 1/5000 ölçekli Ortaca Nazım İmar Planı Revizyonu, plan hükümlerinin “Akaryakıt İstasyonları” başlıklı 2.11 sayılı maddesinde; “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır” hükmü ile karayolu kenarında bulunmayan tesislerin de söz konusu yönetmeliğe bağlandığından bahisle plan değişikliğinin iptal gerekçesi olan “kavşak mesafesi koşulunun” bu mevzuat uyarınca arandığı,

Ancak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile plan hükümlerinin “Akaryakıt İstasyonları” başlıklı 2.11 sayılı maddesinin; “Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ve yetki

alanında yer alan yollarda açılacak akaryakıt istasyonlarındaKarayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır” şeklinde düzenlenmesi önerilmiş, yine bu düzenlemeyle planın iptal sebebinin ortadan kalkmış olacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan, plan raporunda 2.11 sayılı plan hükmünün değiştirilmesi önerilmiş olmakla birlikte, ana plan hükümlerinde değişiklik yapılması parsel ölçeğinde hazırlanan bir plan değişikliği teklifinin konusu olamayacağından plan raporunda önerilen plan notu değişikliği ana plan hükümlerinde değil; plan teklifine ait plan hükümleri içinde düzenlenmiş olup açıklama raporunun bu doğrultuda değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın 27.04.2015 gün, 2015-3592 sayılı yazısında (EK-9) plan değişikliği teklifine ilişkin UKOME kararında bahsi geçen konuların imar planı değişikliği olmadığı, ihtiyaca göre her an değişebilecek ve çalışmaları devam eden Ulaşım Ana Planı kapsamında tekrar ele alınıp değerlendirilecek trafik düzenlemesi olduğu ifade edilerek mahkeme kararıyla “Akaryakıt İstasyonu” amaçlı plan değişikliğinin iptal gerekçesinde belirtilen Ortaca Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinde akaryakıt istasyonlarında Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması ile ilgili düzenleme nedeniyle plan iptaline neden olan sürecin hala devam ettiği, bu sebeplerle plan değişikliği isteminin uygun bulunmadığı belirtilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın 06.05.2015 gün, 911 sayılı yazısında (EK-10) Ortaca Belediye Başkanlığından mesafe tahdidi ile ilgili görüş istendiği, Ortaca Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görüş yazısında söz konusu taşınmazın aynı yönlü sağında ve solunda 1km mesafede mevcut ve planlı başka bir Akaryakıt İstasyonu bulunmadığının bildirildiği ifade edilerek talep konusu Akaryakıt ve Servis İstasyonu için TS 12820 standartlarına uyulması, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gayrisıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyete başlanmaması, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması ve diğer meri mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve çevrenin korunmasına ilişkin tedbirlerin yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ortaca Belediye Başkanlığının 04.05.2015 gün, 559 sayılı yazısında(EK-11) ise ilçenin artan nüfus yoğunluğu ve ilçe merkezinde yeterli akaryakıt istasyonu bulunmadığından bahisle ekonomik yönden kamu yararı dikkate alınarak plan değişikliği teklif edilen alanda LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonuna ihtiyaç bulunduğu, bu sebeple plan değişikliği teklifinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin on (10) adet plan hükmü geliştirildiği tespit edilmiştir:

1.         AKARYAKIT ve SERVİS İSTASYONUNDA: LPG İKMAL VE AKARYAKIT SATIŞI VE BUNA YÖNELİK EK TESİS OLARAK YÖNETİM VE SATIŞ ÜNİTESİ, YIKAMA-YAĞLAMA, LASTİK BAKIM VE ONARIMI, WC ÜNİTELERİ, SERVİS-KAFETERYA BİRİMLERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI SAĞLANARAK TESİS EDİLECEKTİR.

2.         AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONUNDA YAPILAŞMA KOŞULLARI;

“E: 0,40, YENÇOK: 7,50M VE EN ÇOK KAT ADEDİ: 2 KAT”TIR. EMSALİN TAMAMI, GEREK DUYULMASI HALİNDE TEK KATTA KULLANILABİLECEKTİR.

3.         YAPI YAKLAŞMA SINIRI İMAR PLANINDAKİ TAŞIT YOLLARINDAN 10M, YAYA YOLLARINDAN 5M’DİR.

4.         AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARINA İLİŞKİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

5.         TEKNİK ALTYAPI TAMAMLANMADAN İSKÂN RUHSATI VERİLEMEZ.

6.         AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANINDAKİ KULLANIMLARLA İLGİLİ OTOPARK KENDİ PARSELİNDE VE TRAFO İHTİYACI YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KARŞILANACAKTIR.

7.         AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU GİRİŞ-ÇIKIŞI PARSELİN KUZEY CEPHESİNDEKİ 14.5M GENİŞLİĞİNDEKİ ÇİFT YÖNLÜ TAŞIT YOLUNDAN SAĞLANACAKTIR.

8.         BU PLANDA BELİRTİLMEYEN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ İLE MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

9.         AKARYAKIT VE LPG İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MEVZUAT VE TSE STANDARTLARINA VE EMNİYET GEREKLERİNE UYULACAKTIR.

10.     KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BAKIM VE YETKİ ALANINDA YER ALAN YOLLARDA AÇILACAK AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKARAYOLU KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

Ek olarak; 2013/41 sayılı Genelge kapsamında Başkanlığımızca plan değişikliğine ait “NİP-6475,3” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, meri imar planlarında “Konut+Ticaret Alanı” kullanımlı taşınmazın 3129,67m2 yüzölçümlü kısmında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” öneren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede aşağıdaki konular tespit edilmiştir:

1.      Ortaca Belediye Meclisinin 02.08.2002/14 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinin 2.11 sayılı maddesinde “Akaryakıt İstasyonları: Bu alanlarda ‘Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır” hükmü düzenlenmiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde ise imar planı değişikliği yapılması halinde uyulması gereken koşullar tanımlanmış olup imar planı değişikliklerinin “(…) ana plan kararlarını (…) bozmayacak nitelikte (…)” olması gerektiği belirtilmiştir.

2.      LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonuna yönelik plan değişikliğinin mahkemece iptal edilmesine gerekçe olan kavşak mesafesine ilişkin bahse konu kavşağı oluşturan taşıt yolu kesişiminin UKOME kararına bağlanmış yeni trafik düzenlemesi ile ortadan kalkmış olması Ulaşım Daire Başkanlığımızca ulaşım ana kararları kapsamında değerlendirilmemiş, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda tekrar ele alınabileceği ve değişebileceği belirtilmiş, Ortaca Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinde akaryakıt istasyonlarında Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması ile ilgili düzenleme nedeniyle plan iptaline neden olan sürecin hala devam ettiği, bu sebeplerle plan değişikliği isteminin uygun bulunmadığı bildirilmiştir.

3.      Plan değişikliği teklifi ile meri imar planında taşınmazın batısında yer alan Otoparkın doğu ve batısındaki yaya yolları daraltılmış; imar adası yaklaşık 344m2 büyütülerek; mahkeme kararı ile iptal edilmiş olan plan değişikliğindeki imar alanı büyüklüğünde yeniden 3129m2 olarak düzenlenmiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde; “Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir” denmektedir.

Bu halde, plan değişikliği teklifinin 10 sayılı plan hükmünün ana plan kararlarıyla çelişkili olduğu, Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın görüşü doğrultusunda mahkeme kararında belirtilen kavşak mesafesi koşuluna uyulması gerektiği, imar mevzuatı uyarınca yol alanlarının imar alanına katılmasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, meri Ortaca Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamındaO21-B-16-A imar paftasında kalan312 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi doğrultusunda bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan İlimiz Ortaca İlçesi, Tapuda Merkez Mahallesi olarak belirlenen, O21-B-16-A pafta, “312 ada, 7 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu teklifine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup Ortaca Belediye Meclisinin 02.08.2002/14 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinin 2.11 sayılı maddesinde yer alan “Akaryakıt İstasyonları: Bu alanlarda ‘Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır” hükmünde değişiklik yapılmadan bu teklifin değerlendirilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLMADIĞINA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

           İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.