Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :221                                        

Karar Tarihi :11/06/2015             

KONUSU:

                        6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1063 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

         6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; 10/06/2015 tarih 4641 sayılı yazısı ile Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın devrini talep etmiştir. Talep Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.