Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :214                            

Karar Tarihi :11/06/2015              

KONUSU:

                        6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen ekli listedeki Yaraş Mahallesi 166 ada 16 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis ve tashihen mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1056 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                        6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

Daire Başkanlığımızca, Menteşe İlçe sınırları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Yaraş mahallesi 166 ada 16 parsele yönelik yapılan 23.12.2014 tarihli zemin incelemeleri sonucunda, ekli listede yer alan taşınmaz içerisindeki su deposunun içme suyuna bağlı olduğu mahalle muhtarının beyanından anlaşılmış olup Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanına girdiği tespit edilmiştir. Ayrıca parsel ile ilgili olarak Muğla 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/563 esas ile devam eden davasının bulunması ve mahkeme tarafından hangi idarenin yetki ve sorumluluk alanında bulunduğunun belirlenmesi istendiğinden, Söz konusu taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devri Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

                        Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi sınırlarında bulunan ekli listedeki mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis ve tashihen mülkiyet devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                        6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen ekli listedeki Yaraş mahallesi 166 ada 16 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis ve tashihen mülkiyet devrinin yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

Ek için tıklayınız.